Tid­lig ju­le­ga­ve

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KOM AN For at si­ge det, som det er. Tu­ren til Mon­te­ne­gro el­ler Ru­ma­e­ni­en med øst­eu­ro­pa­ei­ske dom­me­re hav­de alt an­det li­ge va­e­ret sva­e­re­re. Det er sta­dig to me­get van­ske­li­ge hold, men dét, at vi skal mø­de dem på hjem­me­ba­ne, gør, at vi nu har en for­nuf­tig chan­ce for at vin­de over ét af hol­de­ne

Det er end­nu uklart, hvil­ken by skal va­e­re va­ert for kva­li­fi­ka­tio­nen, men det bli­ver dog kun én by og én hal, der får al­le kam­pe­ne­ne.

Dansk Hånd­bold For­bund har dog an­søgt om at af­hol­de kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­rin­gen i Aar­hus, hvor man har spil­let man­ge gan­ge i Ce­res Are­na.

»Der er nog­le af­ta­ler, der skal la­ves en­de­ligt fa­er­di­ge, og der er nog­le pri­o­ri­te­ter fra vo­res si­de, men det er ik­ke 100 pro­cent af­gjort, hvil­ken by det skal va­e­re i. Vi har ik­ke vil­let for­hand­le med no­gen, før vi hav­de få­et tur­ne­rin­gen,« si­ger Ul­rik Wil­bek og fort­sa­et­ter:

»Men det er rigtigt, at Aar­hus er en af pri­o­ri­te­ter­ne. Og så må vi se, om vi kan bli­ve eni­ge med dem.«

Sik­kert er det dog, at kam­pe­ne i kva­li­fi­ka­tions­pulj­en skal spil­les 18.20. marts na­e­ste år.

OL-KVA­LI­FI­KA­TION PUL­JE 1: Hol­land, Frank­rig (va­ert), Ja­pan, Tu­nesi­en PUL­JE 2: Ru­ma­e­ni­en, Dan­mark (va­ert, Uru­gu­ay, Mon­te­ne­gro PUL­JE 3: Po­len, Rusland (va­ert), Sve­ri­ge, Me­xi­co AL­LE­RE­DE KVA­LI­FI­CE­RET: Nor­ge, Spanien, Syd­korea, Ar­gen­ti­na, Ango­la

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.