Mer­ce­des-flirt med Magnus­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ET IN­TER­VIEW MED che­fen for Mer­ce­des’ ind­sats i det ty­ske stan­dard­vogns­mester­skab, DTM, har sat fart i ryg­ter­ne: Ke­vin Magnus­sen kan va­e­re på vej til en 2016-sa­e­son i DTM.

Men ro­lig nu. Ul­rich Fritz, che­fen for Mer­ce­des’ DTM-hold, ud­tryk­ker gan­ske vist in­ter­es­se for Ke­vin Magnus­sen, men an­ty­der sam­ti­dig, at dan­ske­ren i bed­ste fald kun er an­det valg: Este­ban Ocon står for­an Magnus­sen i Mer­ce­des’ DTM-kø. Den 19-åri­ge fransk­mand vandt i 2014 det eu­ro­pa­ei­ske For­mel 3-mester­skab. I år vandt han GP3-se­ri­en, og han an­ses for det må­ske største ta­lent i ver­den net­op nu. Mer­ce­des, der brug­te ham som of­fi­ci­el DTM-re­ser­ve i 2015, har net­op ind­lem­met ham i sit For­mel 1-pro­gram. Hvis Mer­ce­des vil hol­de på Ocon, skal han til­by­des et at­trak­tivt 2016-pro­gram. Det kun­ne ud­ma­er­ket va­e­re i DTM, og Ocon si­ger selv, at han fo­re­tra­ek­ker at til­brin­ge ven­te­ti­den på et For­mel 1-sa­e­de i den ty­ske stan­dard­vogns-se­rie.

Men in­den en­ten Ocon, Magnus­sen el­ler en helt tred­je får chan­cen, skal der op­stå en le­dig plads i Mer­ce­des’ DTM li­ne-up. Mer­ce­des indsa­et­ter li­ge­som Au­di og BMW ot­te bi­ler i mester­ska­bet. Au­di og BMW fort­sa­et­ter med de sam­me kø­re­re som i 2015, og det var op­rin­de­ligt og­så Mer­ce­des’ plan. Men der kan op­stå en si­tu­a­tion, der på sam­me tid sluk­ker Magnus­sens For­mel 1-drøm­me, og åb­ner mu­lig­hed for en DTM-sa­e­son. DTM-ME­STER PA­SCAL WEHRLEIN er ef­ter fle­re test klar til For­mel 1, og Mer­ce­des’ mo­tor­sport­s­chef, To­to Wol­ff, prø­ver at få ham ind i pra­e­cis det Ma­nor-team, Magnus­sen og­så bej­ler til. Med an­dre ord: Hvis Wehrlein snup­per det Ma­nor-sa­e­de, som Magnus­sen drøm­mer om, ef­ter­la­der han en le­dig plads i Mer­ce­des’ DTM li­ne-up.

Til­ba­ge er så spørgs­må­let: Vil Magnus­sen DTM? Selv­om Wehrlein og må­ske Ocon kan bru­ge den ty­ske stan­dard­vogns-se­rie som et springbraet til For­mel 1, er det ik­ke en løs­ning for Magnus­sen. Kun hvis man er of­fi­ci­el Mer­ce­des ju­ni­or-kø­rer og kom­mer fra fa­brik­kens For­mel 3-pro­gram, kan man drøm­me om at avan­ce­re fra DTM til For­mel 1.

Hvis Magnus­sen kø­rer DTM i 2016, vil han trods si­ne blot 23 år bli­ve end­nu en af de man­ge eks-For­mel 1-kø­re­re, som Mer­ce­des’ DTM-team med stør­re el­ler min­dre suc­ces har gi­vet en lu­kra­tiv ’før­tids­pen­sion’.

For Magnus­sen vil DTM ef­ter alt at døm­me bli­ve et far­vel til For­mel 1-drøm­men. Hvis han er i tvivl, kan han spør­ge sin go­de ven Fe­lix da Cos­ta. Po­rtu­gi­se­ren og Magnus­sen fulg­tes ad op gen­nem ju­ni­o­r­klas­ser­ne og ud­vik­le­de på sam­me tid et varmt ven­skab og en sund ri­va­li­tet – Magnus­sen har fak­tisk kaldt da Cos­ta for sin ’ynd­lings­mod­stan­der’. DE VAR BEG­GE li­net op til sto­re For­mel 1-kar­ri­e­rer – Magnus­sen med McLa­ren og da Cos­ta med Red Bull. Men da Red Bull i 2014 valg­te at sat­se på Da­ni­il Kvy­at blev da Cos­ta til overs – pra­e­cis som det ske­te med Magnus­sen, da McLa­ren fort­sat­te med Jen­son But­ton i 2015 og hev Fer­nan­do Alonso ind på hol­det.

Fe­lix da Cos­ta fandt nyt ar­bej­de i DTM, hvor han i to sa­e­so­ner for BMW har vun­det et en­kelt løb og slut­te­de i 2015 på en sam­let 11.-plads. Han drøm­te la­en­ge om et co­me­ba­ck i For­mel 1, men har nu ind­set, at drøm­men er ure­a­li­stisk:

»Frem­over sat­ser jeg på DTM,« ud­tal­te han i sid­ste uge. JEG ER HELT klart over, at Ke­vin Magnus­sens kar­ri­e­re nu be­fin­der sig på et sta­die, hvor det er ’det mu­li­ges kunst’ – hvor en DTM-sa­e­son na­tur­lig­vis er langt bed­re end at gå ar­bejds­løs.

Men jeg er og­så sten­sik­ker på, at Ke­vin Magnus­sen ik­ke blev sat på jor­den for at kø­re DTM som 23-årig.

BTs F1-KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.