Sport­squiz

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Guld­fi­re­ren vandt sølv ved VM i sep­tem­ber. Hvem sid­der i letva­egts­fi­re­ren nu om da­ge? Dan­mark af­holdt VM i bu­e­skyd­ning og vandt en en­kelt guld­me­dal­je på hjem­me­ba­nen. Hvad hed­der vin­de­ren? To dan­ske­re prø­ve­de i 2015 at vin­de en Eu­ro­pe­an Tour-tur­ne­ring i golf. Hvem er de? Hvad hed­der Brønd­bys nye ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, der til­t­rå­d­te i au­gust 2015? Dan­mark vandt fi­re me­dal­jer ved VM i svøm­ning i Ka­zan. Hvil­ke tre svøm­me­re hen­te­de de fi­re me­dal­jer? Hvem blev top­sco­rer i Su­per­liga­en i sa­e­so­nen 2014/15, og hvor man­ge mål score­de han?

Hvil­ke to hold ryk­ke­de op i Su­per­liga­en i år? Hvem blev num­mer tre i som­me­rens Tour de Fran­ce? Før hvil­ken for­års­klas­si­ker fik Tin­kof­fSaxo-ryt­ter­ne be­sked om, at Bjar­ne Riis ik­ke var en del af hol­det me­re? Pe­ter Sa­gan fra Slovaki­et blev ver­dens­me­ster i lan­de­vejs­cyk­ling - men i hvil­ken ame­ri­kansk by blev VM af­vik­let? FC Midtjyl­lands Pio­ne Si­sto fik A-lands­holds­de­but i 2015, ef­ter han hav­de få­et dansk stats­bor­ger­skab. Hvil­ket land kom han fra, da han var få måneder gam­mel? Hvad hed­der den dan­ske pi­ge, som ved Eu­ro­pe­an Ga­mes gav vars­ler på sit sto­re po­ten­ti­a­le ved at vin­de guld i BMX? Jan Ø. Jør­gen­sen vandt i 2015 VM-bron­ze i her­re­sing­le i bad­min­ton - på vej­en slog han i kvart­fi­na­len en spil­ler, der fem gan­ge tid­li­ge­re har vun­det VM-guld. Hvem? Nav­net på den dan­ske fod­bold­spil­ler, der har va­e­ret i bl.a. Lyng­by, FC Nord­s­ja­el­land og El­fsborg, og som delt­og ved VM i Syd­afri­ka og indstil­le­de sin kar­ri­e­re pga. en ska­de? Frank­rig blev ver­dens­me­ster i her­re­hånd­bold, men hvem slog fransk­ma­en­de­ne i fi­na­len? Fra hvil­ken norsk kom­mu­ne kom­mer den nye dan­ske land­stra­e­ner, Åge Ha­rei­de? USA blev num­mer to i me­dal­je­ta­bel­len ved VM i al­pint skiløb i Col­ora­do, men hvil­ken na­tion hen­te­de med sam­let ni me­dal­jer (her­af fem af guld) flest me­dal­jer ved VM? Chel­sea fik en for­fa­er­de­lig start på Pre­mi­er Le­agu­esa­e­so­nen 2015/16 - hvor man­ge af de før­ste 10 kam­pe i Pre­mi­er Le­ague tab­te José Mourin­ho og hans hold? 50 ki­lo­me­ter klas­sisk stil er kon­ge­di­stan­cen ved VM i lan­grend for ma­end, og den blev vun­det af en nord­mand, men hvem? En af de helt sto­re cy­kel­ryt­te­re an­non­ce­re­de i 2015, at 2016 bli­ver hans sid­ste som ryt­ter. Han har man­ge gan­ge kørt i den gu­le trø­je i Tour de Fran­ce. Hvem er han? Hvem slut­te­de året på an­den­plad­sen af ten­nis­her­rer­nes ver­dens­rang­li­ste? Hvil­ken spil­ler var den ae­ld­ste, der op­t­rå­d­te i Su­per­liga­en det­te ef­ter­år? Fra hvil­ket land kom årets vin­der af Vol­vo Oce­an Ra­ce?

Hvem vandt her­rer­nes Cham­pions Le­ague i hånd­bold?

Sve­ri­ge vandt U21-EM i fod­bold ef­ter blandt an­det at ha­ve slå­et Dan­mark ud i se­mi­fi­na­len. Hvem be­sej­re­de Sve­ri­ge i fi­na­len? Mor­ten Ol­sen stop­pe­de som land­stra­e­ner ef­ter play­of­f­ne­der­la­get til Sve­ri­ge. I hvor man­ge of­fi­ci­el­le land­skam­pe nå­e­de han at va­e­re tra­e­ner for Dan­mark? FC Midtjyl­land vandt i 2015 sit før­ste dan­ske mester­skab. Hvor man­ge po­int hav­de hol­det ned til num­mer 2, FC Kø­ben­havn? Hvem end­te som hen­holds­vis num­mer 1, 2 og 3 i Pre­mi­er Le­ague i 2014/15-sa­e­so­nen? Hvad hed den fod­bold­na­tion, der ved en OL-kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring i juli tab­te tre kam­pe med de kneb­ne cif­re 0-30, 0-38 og 0-46 til stol­te na­tio­ner som Ta­hi­ti, Fi­ji og Va­nu­a­tu? Kort ef­ter ter­r­or­hand­lin­ger­ne i Pa­ris i novem­ber 2015 blev to eu­ro­pa­ei­ske land­skam­pe af­lyst - hvil­ke na­tio­ner skul­le ha­ve mødt hin­an­den, men kom al­drig i kamp? Riza Dur­mi­si fik de­but på det dan­ske lands­hold i 2015 hvil­ket land kun­ne han og­så ha­ve spil­let på lands­hold for?

Hvil­ken ver­dens­rang­li­ste­pla­ce­ring slut­te­de Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki ten­nisår­et på? Dan­mark fik en ver­dens­me­ster i U23-en­kelt­start i cyk­ling. Hvad hed­der han?

Hvad er nav­net på den kvin­de­li­ge fod­bold­spil­ler, der i ef­ter­å­ret 2015 blev kå­ret som bå­de den mest va­er­di­ful­de spil­ler og den bed­ste an­gri­ber i Alls­venskan?

FC Midtjyl­land blev dansk me­ster i kvin­de­hånd­bold - hvem blev num­mer to?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.