Zzen 2015

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Frank Ar­ne­sen blev i år sport­s­di­rek­tør i den­ne klub? Den­ne tra­e­ner blev kå­ret til årets tra­e­ner i tysk fod­bold i 2015? Ke­vin Magnus­sen kør­te test for den­ne sport­s­vogns­fa­bri­kant i ef­ter­å­ret 2015, da det stod klart, at han ik­ke skul­le va­e­re en del af McLa­rens For­mel 1-se­tup? Hånd­bold­spil­le­ren Lot­te Gri­gel skif­te­de i ef­ter­å­ret fra Es­b­jerg til den­ne klub? Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki vandt én ATP-tur­ne­ring i 2015, hvor blev den spil­let? Hvil­ken fod­bold­klub køb­te kok­ken Claus Mey­er og ko­mi­ke­ren Mi­ck Øgen­da­hl sig i 2015 ind i? Hvad bli­ver den skan­da­le, der ram­te New Eng­land Pa­tri­ots kort før årets Su­per Bowl, po­pu­la­ert kaldt? Sø­ren Kjeld­sen var bed­ste dan­sker ved golf­tur­ne­rin­gen Ma­de in Den­mark, men selv om han gik 11 slag un­der par, rak­te det ik­ke til en sejr. Hvem vandt? Co­pen­ha­gen Ma­rat­hon blev i år vun­det af Has­sa­ne Ahou­char fra Ma­rok­ko. Den bed­ste dan­sker blev num­mer seks. Hvad hed han? Jan Pyt­li­ck blev kort før nytår i 2014 fy­ret som kvin­deland­stra­e­ner i hånd­bold, men fik hur­tigt job igen i 2015. Hvil­ken uden­land­sk klub blev han sport­s­lig kon­su­lent i? Mi­cha­el Ma­ze gjor­de i au­gust co­me­ba­ck. I hvil­ken sa­er­lig byg­ning gjor­de han co­me­ba­ck? Den­ne dan­ske ba­sket­spil­ler delt­og i årets ud­ga­ve af ‘Vild med Dans’? Hvil­ken pla­ce­ring op­nå­e­de ha­ek­ke­lø­be­ren Sa­ra Slott Pe­ter­sen ved VM i at­le­tik? Mi­cha­el Ask var en­gang po­li­ti­mand, det er han ik­ke la­en­ge­re. Nu er han di­rek­tør i en vig­tig or­ga­ni­sa­tion i for­hold til dansk idra­et. Hvil­ken? Ved VM i svøm­ning vandt Je­a­net­te Ot­te­sen to sølv­me­dal­jer, og hun tab­te i beg­ge fi­na­ler til den sam­me kon­kur­rent - hvem? Hvil­ken af de dan­ske is­ho­ck­ey­spil­le­re i NHL nå­e­de la­engst i kam­pen om Stan­ley Cup-tro­fa­e­et? Hvem vandt i juli 2015 VM i kvin­de­fod­bold, som blev af­vik­let i Ca­na­da? Hvem blev num­mer to ef­ter su­ve­ra­e­ne Lewis Ha­milt­on i For­mel 1-VM? Sve­ri­ge blev ver­dens­me­ster i curling for ma­end ved VM i ca­na­di­ske Ha­li­fax. Dan­mark op­nå­e­de til gen­ga­eld ik­ke en pla­ce­ring - hvor­for ik­ke? Og i sam­me (fod)bold­ga­de: Hvad hed den as­si­stent­tra­e­ner, der omvendt til­t­rå­d­te i AGF sam­men med Glen Rid­ders­holm? Hvad hed­der den dan­ske of­fi­ci­al, der blev fjer­net fra hånd­bold-VM i Dan­mark, da han på sin mo­ni­tor over­så (el­ler pga. tek­nik ik­ke kun­ne se) et klart mål til Syd­korea? Hvem over­vin­trer på før­ste­plad­sen i dansk fod­bolds 1. di­vi­sion? Ru­dy Mar­kus­sen og Pa­tri­ck Ni­el­sen mød­tes i de­cem­ber til en la­en­ge imø­de­set bok­se­kamp i Brønd­by Hal­len. Hvad blev kam­pen mel­lem de to ri­va­ler kaldt? Dan­mark fik ny tra­e­ner for U21-lands­hol­det i fod­bold i 2015 - hvem?

Al­ber­to Con­ta­dor vandt Giro d’Ita­lia gan­ske su­ve­ra­ent hvem blev num­mer to? Med må­let til 1-1 i den an­den Cham­pions Le­ague-se­mi­fi­na­le mel­lem Re­al Madrid og Ju­ven­tus send­te den­ne spil­ler Ju­ven­tus og ik­ke Re­al Madrid i fi­na­len mod Bar­ce­lo­na? Na­evn de tre hold, der ryk­ke­de ud af den en­gel­ske Pre­mi­er Le­ague i fod­bold? Søn­derjy­ske blev for tred­je sa­e­son i tra­ek dansk me­ster i is­ho­ck­ey - hvem slog hol­det i fi­na­len? Hvad var nav­net på den storm, der af­ly­ste topkam­pen mel­lem FC Midtjyl­land og FC Kø­ben­havn i Su­per­liga­ens na­est­sid­ste spil­ler­un­de i ef­ter­å­ret? I hvil­ket land, kom Ni­cki Pe­der­sen i ok­to­ber op at top­pes med den au­stral­ske spe­edway­kø­rer Sam Ma­sters? På hvil­ken lø­be­di­stan­ce sat­te Spar­ta-lø­be­ren Ni­co­lai Hart­ling i 2015 dansk re­kord i ti­den 50,02 se­kun­der?

Hvem er for­sva­ren­de me­ster af UEFA Cham­pions Le­ague? Team Dan­mark fik i 2015 ny di­rek­tør, da man stop­pe­de sam­ar­bej­det med Mi­cha­el An­der­sen. Hvem er den nye di­rek­tør? Mor­ten Wieg­horst blev fy­ret i AGF i be­gyn­del­sen af de­cem­ber. Hvad er nav­ne­ne på de to as­si­stent­tra­e­ne­re, der stop­pe­de i sam­me om­ba­e­ring?

Sil­ke­borg IF fik ny ch­eftra­e­ner, da man fy­re­de Kim Poul­sen - hvem over­tog job­bet i klub­ben, der hå­ber at ven­de til­ba­ge til Su­per­liga­en?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.