Nyd ju­len

BT - - INDHOLD -

I af­ten er det ju­le­af­ten. Det bli­ver godt. Vi skal spi­se mas­ser af mad. Min mor la­ver and – det gør hun hvert år, og der skal selv­føl­ge­lig tre slags kar­to­f­ler til, de hvi­de, de bru­ne og de fran­ske. Tra­di­tio­nen tro vil vi sand­syn­lig­vis smi­de os i so­fa­en ef­ter ma­den – over­ma­et­te og med ud­spi­le­de ma­ver. Den dår­li­ge samvit­tig­hed ram­mer for de fle­ste først da­gen ef­ter – el­ler på den an­den si­de af nytår. Nog­le af de mest goog­le­de ord i be­gyn­del­sen af ja­nu­ar er nem­lig va­egt­tab og fedt­for­bra­en­ding. Men iføl­ge vo­res tra­e­nings­eks­pert An­na Bog­da­nova er det en stor fejl at ka­ste sig di­rek­te fra ma­dor­gi­er i ju­len til sul­te­kur i ja­nu­ar. Ik­ke ba­re gi­ver man krop­pen et ka­em­pe chok, men chan­cen for suc­ces når og­så et lav­punkt. Så tag én for­an­dring ad gan­gen, ly­der rå­det. Po­li­ti­ke­ren Uf­fe El­ba­ek sat­te sig for at ska­be én stor for­an­dring, da han skab­te det grøn­ne par­ti Al­ter­na­ti­vet. Han gør op med måden at be­dri­ve po­li­tik på i Dan­mark. La­es her hvad der dri­ver man­den, der in­si­ste­rer på at gø­re tin­ge­ne an­der­le­des. Rig­tig gla­e­de­lig jul

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.