F

BT - - INTERVIEW - Hel­le Lho Han­sen

hl­ho@bt.dk Foto Si­mon La­es­søe or­ri­ge tirs­dag dan­se­de Uf­fe El­ba­ek for stats­mi­ni­ste­ren.

El­ler som han selv si­ger: ‘Jeg te­ste­de mit mod af i fol­ke­tings­sa­len’. Un­der fol­ke­tin­gets spør­ge­ti­me hav­de El­ba­ek or­det og for­tal­te, hvor­dan han lør­dag den 12. de­cem­ber, da kli­ma-af­ta­len blev un­der­skre­vet i Pa­ris, lå i sen­gen med 40 i fe­ber. Al­li­ge­vel blev han nødt til at rej­se sig og dan­se rundt i lej­lig­he­den. For mil­jø­ma­es­sig ba­e­re­dyg­tig­hed er en af de ma­er­kesa­ger hans grøn­ne par­ti, Al­ter­na­ti­vet, kaemper for.

For at un­der­stre­ge sit bud­skab, gjor­de han det - igen. Dan­se­de. I fo­ke­tings­sa­len. Det sker ik­ke så tit. At po­li­ti­ke­re dan­ser på tin­ge.

»Li­ge in­den vid­ste jeg ik­ke, om jeg tur­de. Jeg tror, al­le men­ne­sker kan iden­ti­fi­ce­re sig med, at man hol­der igen, for­di man ik­ke vil øde­la­eg­ge den go­de stem­ning el­ler bli­ve til grin. Selv­føl­ge­lig bli­ver jeg og­så på­vir­ket af, hvad man kan, og hvad man ik­ke kan. Når der er så kla­re spil­le­reg­ler, som der er på Chri­sti­ans­borg, skal der ‘guts’ til for at bry­de med dem.«

Mod har Uf­fe El­ba­ek få­et me­re af de se­ne­ste år, hvor han har sam­let er­fa­rin­ger i po­li­tik.

Han har va­e­ret le­der, si­den han var 25 år. Først i Front­lø­ber­ne, som rek­tor for Ka­o­spi­lo­ter­ne og som chef for Wor­ld Out­ga­mes. Men først nu – som 61-årig – kan han si­ge, at han 100 pct. tror på sig selv – og­så selv­om al­le om­kring ham tviv­ler.

Når man ser til­ba­ge på 2015 er Uf­fe El­ba­ek - som for­mand for Fol­ke­tin­gets ny­e­ste par­ti Al­ter­na­ti­vet - en af de per­so­ner, der ra­ger op.

Før val­get den 18. ju­ni spå­e­de valg­for­sker­ne par­ti­et fi­a­sko, for der var end ik­ke var et fa­er­digt par­ti­pro­gram at vi­se frem.

Men va­el­ger­ne var li­geg­la­de. Med 168.788 stem­mer storme­de El­ba­ek og co. i Fol­ke­tin­get med he­le ni man­da­ter.

Da Ber­ling­s­ke tid­li­ge­re på må­ne­den kå­re­de Årets Dan­sker, var Uf­fe El­ba­ek blandt de ni indstil­le­de til pri­sen. I be­grun­del­sen stod:

»Uf­fe har med sin nyta­en­ken­de til­gang til po­li­tik ev­net at va­ek­ke et ini­ti­a­tiv, en vir­ke­lyst og po­li­tisk mo­ti­va­tion i be­folk­nin­gen, som in­gen hav­de set kom­me el­ler fo­re­stil­let sig, at han vil­le lyk­kes med. Han har på mar­kant og tro­va­er­dig må­de va­e­ret med til at for­ny den po­li­ti­ske sam­ta­le i Dan­mark og vist, at det er til­ladt at ha­ve po­li­ti­ske am­bi­tio­ner uden altid at ha­ve kon­kre­te svar.«

Folk ved, når jeg er sur

Uf­fe El­ba­ek er ty­pen, man in­tu­i­tivt godt kan li­de. Al­li­ge­vel be­gyn­der han med at punk­te­re myten om sig selv, som ver­dens blø­de­ste mand.

Vi har net­op sat os til ret­te i Al­ter­na­ti­vets mø­de­lo­ka­le, da han fisker sin mo­bil frem.

»Jeg skal li­ge sen­de en sur chef sms,« si­ger han.

»Det er me­get sja­el­dent, at jeg sen­der en sur sms, men når jeg en­de­lig gør, er det be­ret­ti­get. Og det ved mod­ta­ge­ren og­så godt...«

Han er ik­ke ‘ty­pen, der rå­ber og skri­ger’.

»Men folk kan godt af­la­e­se mig. ‘When I’m not amu­sed’, kan man ma­er­ke det,« si­ger han og vip­per ba­g­over på sto­len. Fin­der ba­lan­cen på to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.