Blå bog

BT - - INTERVIEW -

• Født 15. ju­ni 1954 på Ry Højsko­le. • Ud­dan­net so­ci­al­pa­e­da­gog. • Man­den bag det kre­a­ti­ve ung­doms­netva­erk Front­lø­ber­ne fra 1982 til 1991. • Rek­tor på pro­jekt­le­der­ud­dan­nel­sen Ka­o­spi­lo­ter­ne ind­til 2006. • Fra 2007 til 2009 di­rek­tør for men­ne­ske­ret­tig­heds­be­gi­ven­he­den Wor­ld Out­ga­mes. • Gik i 2001 ind i po­li­tik i Aar­hus By­råd for de Ra­di­ka­le • Fra 3. ok­to­ber 2011 til de­cem­ber 2012 ra­di­kal kul­tur­mi­ni­ster. • Blev ved fol­ke­tings­val­get i 2011 valgt ind i Fol­ke­tin­get. • Stif­te­de par­ti­et Al­ter­na­ti­vet, der fik et ka­non­valg 18. ju­ni i år, og kom i Fol­ke­tin­get med ni man­da­ter. • Le­ver i et re­gi­stre­ret part­ner­skab med an­tro­po­log Jens Pe­der­sen. • Har en søn og en pap­søn fra tid­li­ge­re for­hold og bør­ne­børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.