Selv­føl­ge­lig tro­e­de

BT - - INTERVIEW -

jeg på det. Jeg går al­drig i gang med no­get, jeg ik­ke tror, vil lyk­kes. Det er ka­ekt sagt. Men så­dan har jeg det, fak­tisk storm - drop­pe­de job­bet som kul­tur­mi­ni­ster.

»Jeg valg­te ka­er­lig­he­den frem for mit eget ego. Selv­om mit ego hav­de det sva­ert med det og skreg: ‘Nej, lad va­e­re’… Du har ver­dens fe­de­ste job’.«

Den så­kald­te AFUK-sag rul­le­de i de­cem­ber 2012, da det kom frem, at kul­tur­mi­ni­ste­ren hav­de holdt ar­ran­ge­men­ter for 180.000 kr. på kul­turin­sti­tu­tio­nen AFUK, hvor hans mand var an­sat, og hvor han selv tid­li­ge­re hav­de va­e­ret be­sty­rel­ses­for­mand.

Der blev skre­vet 2.000 ar­tik­ler om sa­gen. Kul­tur­mi­ni­ste­ren blev kaldt i sam­råd og blev ri­stet i fem timer. Bag­ef­ter tog han hjem.

»Jens føl­te sig vold­ta­get i al of­fent­lig­hed uden at kun­ne sva­re igen. Han var på for­si­der­ne og blev mista­en­ke­lig­gjort i sin stil­ling. Jour­na­li­ster­ne spurg­te, hvor­dan han hav­de få­et job­bet. De gik ti år til­ba­ge for at fin­de en kob­ling til mig, og der kom ka­me­ra­hold på hans ar­bejds­plads. Det var ek­stremt ube­ha­ge­ligt, og han var ry­stet. Al­li­ge­vel syn­tes han, at jeg skul­le bli­ve. Men jeg kun­ne ik­ke se på, at den jeg el­sker al­ler­mest hav­de det så for­fa­er­de­ligt. Jeg kun­ne ik­ke bli­ve i et job, der gjor­de dét ved ham.«

Ef­ter tre ti­mers be­ta­enk­ning ind­gav El­ba­ek sin af­skeds­be­ga­e­ring.

»Det var en vildt sva­er be­slut­ning. Men min grund­hold­ning er, at en kri­se er som et men­talt fit­nes­slo­ka­le, hvor man tra­e­ner med de hår­de­ste part­ne­re, for­di der er no­get, man skal la­e­re.«

»At si­ge nej til mit eget ego.«

»Vi er al­le­sam­men ego-drev­ne. Det er jeg og­så – sta­dig­va­ek. Min selv­til­lid vil ger­ne pud­ses af,« si­ger han og ka­ster sig ud i end­nu en si­de­hi­sto­rie – om den­gang han i 2001 fik Rid­der­kor­set.

»Jeg er re­pu­bli­ka­ner, al­li­ge­vel blev jeg vildt glad for at få det. Jeg tol­ke­de det som om, det of­fi­ci­el­le Dan­mark en­de­lig an­er­kend­te Ka­o­spi­lo­ter­ne, som jeg var rek­tor for. For at va­e­re helt ae­r­lig, sy­nes jeg og­så, det lød pis­se­godt, at va­e­re rid­der af Dan­ne­brog.«

Uf­fe El­ba­ek skrev til sin ven og men­tor, den tid­li­ge­re rek­tor for Re­k­la­me­højsko­len, Ven­stre­man­den Claus Lem­bourn.

»For­di min egen far er død, er han lidt en far­fi­gur, og jeg vil­le si­ge: ‘Se Claus, nu har jeg og­så få­et Rid­der­kor­set. Se hvor dyg­tig jeg er. Jeg tro­e­de, han vil­le bli­ve rig­tig stolt på mi­ne veg­ne.«

Men i ste­det for ros og klapsal­ver kom der ba­re en kort be­sked til­ba­ge: »Hvor­når tror du, du er god nok?« »BANG,« rå­ber Uf­fe El­ba­ek og lan­der re­so­lut på al­le fi­re sto­le­ben.

»Det hav­de han fand­me ret i… Han hu­ske­de mig på, at dét, jeg gør, skal ma­er­kes rigtigt – in­de­fra. Det skal va­e­re rigtigt for mig. Det hand­ler slet ik­ke om, hvor­når jeg er god nok. Jeg ER god nok. For­di jeg er mig,« si­ger han med tryk på sid­ste ord.

Så­dan er po­li­tik

Utal­li­ge gan­ge de se­ne­ste år er Uf­fe El­ba­ek el­lers ble­vet kon­fron­te­ret med det mod­sat­te bud­skab.

‘Så­dan ER po­li­tik’ har han få­et at vi­de, når han har ud­for­dret spil­le­reg­ler­ne og in­si­ste­ret på at po­li­tik og­så kan dri­ves ne­de­fra og at det kan va­e­re sjovt. An­dre gan­ge har det lydt: ‘Hvis du ik­ke kan spil­le spil­let, skal du nok ik­ke va­e­re her’. Men han in­si­ste­rer. »Det går igen som én lang rød tråd i alt det, jeg har ar­bej­det med, at jeg na­eg­ter at ac­cep­te­re, at tin­ge­ne ik­ke kan gø­res bed­re.«

Han sy­nes en­de­lig, at han er ved at ha­ve fun­det ba­lan­cen mel­lem at fø­le selvva­erd og ha­ve selv­til­lid.

»Der er helt klart si­tu­a­tio­ner, hvor jeg sta­dig i for høj grad la­der mig på­vir­ke af om­gi­vel­ser­nes re­ak­tio­ner. Men så ga­el­der det om, at hol­de fast i mig selv, selv­om der er et enormt yd­re pres på at gø­re no­get an­det.«

Det ga­el­der i det sto­re, når man stif­ter et par­ti, selv­om al­le døm­mer det ude. Og det ga­el­der i det små, når man - så­dan en helt al­min­de­lig tirs­dag - dan­ser for stats­mi­ni­ste­ren.

»Det er altid sva­ert at bry­de med spil­le­reg­ler­ne, men gør man det ik­ke, bli­ver man kon­form.«

Til TV2’s nytårs-ka­val­ka­de blev han den an­den dag spurgt om han op­rig­tigt hav­de tro­et på, at det vil­le lyk­kes Al­ter­na­ti­vet at kom­me i Fol­ke­tin­get. Han un­dre­de sig over spørgs­må­let.

»Selv­føl­ge­lig tro­e­de jeg på det. Jeg går al­drig i gang med no­get, jeg ik­ke tror, vil lyk­kes. Det er ka­ekt sagt. Men så­dan har jeg det, fak­tisk.«

Der er syv ar­ke­ty­per, der mo­ti­ve­rer os til at gø­re no­get, for­kla­rer han:

For­ret­nings­man­den/-kvin­den mo­ti­ve­res af pen­ge.

Bjerg­be­sti­ge­ren mo­ti­ve­res af ud­for­drin­gen.

Le­ge­bar­net får 100 go­de ide­er - i mi­nut­tet. Ide­a­li­sten vil ger­ne gø­re godt. Globalisten dri­ves af lyst til at kom­me ud i ver­den.

Ar­vin­gen vil be­vi­se, at han kan løf­te ar­ve­søl­vet til det na­e­ste ni­veau.

Over­le­ve­ren er dre­vet af tran­gen til at få mad på bor­det.

Uf­fe El­ba­ek er ‘en kom­bi­na­tion af bjerg­be­sti­ge­ren, ide­a­li­sten og le­ge­bar­net’.

Om det var le­ge­bar­net el­ler bjerg­be­sti­ge­ren, der dan­se­de for stats­mi­ni­ste­ren, vi­des ik­ke.

Dan­sen er fore­vi­get og fin­des på fa­ce­book. På op­ta­gel­sen, ser man Lars Løk­ke sid­de hensla­engt i sin stol, mens El­ba­ek ta­ler. Så kom­mer dan­sen og Lars Løk­kes un­de­ran­sigt fla­ek­ker i et bredt grin.

Bag­ef­ter twe­e­te­de po­li­tisk kom­men­ta­tor Hel­le Ib: ‘Kan Uf­fe El­ba­ek over­ho­ve­det ik­ke stil­le et ondt spørgs­mål? Nu er stats­mi­ni­ste­ren glad igen...’

El­ba­ek ved ik­ke om kom­men­ta­ren var ‘en svi­ner – el­ler en kom­pli­ment’, men det be­ty­der hel­ler ik­ke så me­get.

For én ting er sik­kert. Tirs­dag den 15. de­cem­ber fik Uf­fe El­ba­ek va­ek­ket stats­mi­ni­ste­ren – og løf­tet stem­nin­gen på det el­lers så al­vor­li­ge Chri­sti­ans­borg. For som han si­ger: »Man skal va­e­re mo­dig og ae­r­lig og altid prø­ve at gø­re det bed­re.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.