Spis rigtigt i lø­bet af døg­net

BT - - KLUMME -

Imin kost­kli­nik har jeg fle­re sy­geple­jer­sker og an­dre kli­en­ter, der ar­bej­der på for­skel­li­ge tids­punk­ter af døg­net – og of­te af­ten, nat og dag i skift. De forta­el­ler mig, at de har sva­ert ved at ta­be sig – na­e­sten uan­set hvad de gør. Fra min ung­dom, hvor jeg ar­bej­de­de som stewar­des­se, ved jeg at se­ne og ska­e­ve ar­bejds­ti­der og­så på­vir­ke­de min va­egt og for­dø­jel­se. Den­gang vid­ste jeg ik­ke, hvor vig­tigt det var at spi­se på ’de rig­ti­ge ti­der’, men jeg kan se i dag, at jo bed­re jeg pas­ser mi­ne spi­se­ti­der, des bed­re fun­ge­rer min for­dø­jel­se, hu­mør og va­egt.

Alt le­ven­de be­va­e­ger sig i en cy­klus. Kvin­dens men­stru­a­tion, pla­ne­tens års­ti­der, jor­dens ba­ne, lys og mør­ke osv. Og på sam­me må­de be­va­e­ger vo­res for­dø­jel­se sig gen­nem et døgn. Rent for­dø­jel­ses­ma­es­sigt er døg­net delt op i tre fa­ser på hver ca. ot­te timer. Det be­ty­der, at uan­set hvad du gør (sover, shop­per, la­e­ser, tra­e­ner), så føl­ger di­ne in­dre or­ga­ner et sa­er­ligt tids­ske­ma. Krop­pen har en klar plan, der går ud på bedst mulig over­le­vel­se, og det sker bl.a. ved at ren­se sig selv for af­falds­stof­fer, ned­bry­de og for­dø­je mad og drik­ke samt at op­ta­ge na­e­rings­stof­fer til cel­ler­ne.

Li­ge så vig­tigt det er at få na­e­ring ind i cel­ler­ne, li­ge så vig­tigt er det, at cel­ler­ne får lov til at ud­skil­le de­res af­falds­stof­fer. Hvis vi op­ho­ber af­falds­stof­fer, går det ud over vo­res sund­hed, og vi bli­ver ’for­gif­te­de’. Det, du spi­ser, skal ud igen.

Vo­res døgn­ryt­me er pra­e­get af lys og mør­ke. Det vil si­ge, at hvis du ar­bej­der og er vå­gen om da­gen, så ar­bej­der di­ne or­ga­ner og for­dø­jel­se ef­ter føl­gen­de fa­ser:

Ud­skil­lel­ses­fa­sen kl. 04.00 – 12.00

Din krop er sa­er­ligt i det­te tids­rum i gang med at ud­ren­se sig selv for af­falds­stof­fer. Der­for bør du spi­se let­for­dø­je­lig mad, så­som frugt, grønt, nød­der, ker­ner, smoo­t­hies, ju­i­cer, gre­e­nies, sa­la­ter og grønt­sags­sup­per. Spi­ser du tungt for­dø­je­lig mad i den­ne pe­ri­o­de, kan du ri­si­ke­re, at der ik­ke er ener­gi nok til ud­rens­nin­gen.

Ind­ta­gel­ses­fa­sen kl. 12.00 – 20.00

Her er di­ne for­dø­jel­ses­or­ga­ner i ho­p­la og klar til at for­dø­je din mad og drik­ke. Du bør ik­ke spi­se se­ne­re end kl. 20.00, da ma­ve­sa­ek­ken be­hø­ver ca. 3-4 timer for at bli­ve tømt, og din ma­ve­sa­ek skal helst va­e­re tom, når du fal­der i søvn. Hvis ma­ve­sa­ek­ken ik­ke er tom, skal din krop bru­ge en mas­se ener­gi på at for­dø­je på den tid, hvor den har brug hvi­le!

Op­ta­gel­ses­fa­sen kl. 20.00 – 04.00

Du er nu i gang med ’hvi­le- og sove­fa­sen’, hvor du bør slap­pe af og ik­ke be­la­ste din for­dø­jel­se med ’nat­mad’. Er du ved at dø af sult, så spis let i form af frugt, grønt og even­tu­elt lidt nød­der.

Skif­te­vag­ter og na­t­a­r­bej­de

Ar­bej­der du af­ten, nat el­ler i skif­te­hold, bør du sta­dig over­hol­de dis­se fa­ser, da di­ne for­dø­jel­ses­or­ga­ner ik­ke li­ge plud­se­lig ’stil­ler om’, for­di du øn­sker det.

Spi­ser du kl. 2.00 om nat­ten, for­di du har nat­te­vagt, så er di­ne tar­me og for­dø­jel­ses­or­ga­ner (le­ver, bugs­pyt­kir­tel) ik­ke klar til at del­ta­ge i ar­bej­det.

Løs­nin­gen er at spi­se gan­ske let fra kl. 20.00 og frem til kl. 12 na­e­ste dag for at føl­ge krop­pens na­tur­li­ge ryt­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.