Døgn­vagt for min far’

Lars Ni­el­sen li­der af par­kin­son. Da hans hu­stru dø­de, ef­ter 40 års ae­g­te­skab, be­gynd­te han at kø­be kvin­der på net­tet. For­mu­en for­svin­der. Fra si­de­li­ni­en kan hans voks­ne søn kun se til, mens fa­de­rens liv – og de­res fa­el­les hi­sto­rie – smul­drer. For hvor meg

BT - - TEMA – FAR FOR MIN FAR - Hel­le Lho Han­sen

Iskum­rin­gen sid­der to ma­end ta­et for­an en com­pu­ter. En far og en søn. Beg­ges øj­ne scrol­ler op og ned i ko­lon­ner­ne på en kon­toop­gø­rel­se. Den ene er ty­de­ligt uro­lig. Den an­den sø­gen­de. Ind­til de fin­der be­vi­set. Igen har fa­de­ren, Lars Ni­el­sen, sendt pen­ge til uden­land­ske kvin­der, som han har mødt på net­tet. Pen­ge han har lånt for at kun­ne be­ta­le sin hus­le­je. Søn­nen - Ul­rik Gutt-Ni­el­sen bli­ver ra­sen­de. Smadrer ta­sta­tu­ret i bor­det og rå­ber: »Du er et svin…« Sce­nen stam­mer fra do­ku­men­tar­fil­men ‘Min far og de dy­re da­mer’, der bli­ver vist på DR1 den 5. ja­nu­ar. Fil­men vi­ser, hvad der sker i en fa­mi­lie, når rol­ler­ne byt­tes om. Når den, der en­gang var den an­svar­li­ge fora­el­der, på grund af syg­dom bli­ver den ufor­nuf­ti­ge. Mens ham, der en­gang var bar­net, med li­ge de­le tryg­len og trus­ler for­sø­ger at på­ta­ge sig an­sva­ret.

Det har ko­stet Ul­rik Gutt-Ni­el­sen man­ge over­vej­el­ser at vi­se sig selv og sin far – i al de­res ufor­må­en – frem på lands­da­ek­ken­de tv. Men han var ‘nødt til at forta­el­le hi­sto­ri­en’.

»I me­di­er og på Fa­ce­book bli­ver man mødt med det per­fek­te fa­mi­lie­bil­le­de. Glans­bil­le­det, hvor al­le el­sker hin­an­den. Men det snaps­hot er der man­ge, der ik­ke gen­ken­der. Fa­mi­li­en er virkelig en skrø­be­lig in­sti­tu­tion, og der er mas­ser af tra­ge­di­er el­ler kon­flik­ter ude i stu­er­ne og fora­el­dre, der op­fø­rer sig ånds­svagt el­ler util­reg­ne­ligt.«

Det er 10 år si­den, Lars Ni­el­sen fik

We­e­kend - 24.12.2015 kon­sta­te­ret par­kin­son. Si­den da har han brugt over 600.000 kr. på lu­de­re og kvin­der, han har mødt på net­tet. Kvin­der, som har pres­set pen­ge af ham. Han har gif­tet sig med en fi­lip­pinsk kvin­de, Og han har mi­stet sit hus.

Når Ul­rik Gutt-Ni­el­sen i dag sid­der over­for sin far, er han i tvivl om, hvem fa­de­ren egent­lig er.

»Jeg kan ik­ke be­stem­me mig. Nog­le gan­ge sy­nes jeg, han er et of­fer for om­sta­en­dig­he­der­ne. An­dre gan­ge sy­nes jeg, han er et svin.«

Det er en ube­ha­ge­lig fø­lel­se, men fak­tum er, at han ik­ke gen­ken­der me­get af sin gam­le far.

»Han er et an­det men­ne­ske, end han var,« kon­sta­te­rer søn­nen tørt.

Et an­det fak­tum er, at han sta­dig for­sø­ger at fin­de ba­lan­cen i, hvor me­get han skal blan­de sig i fa­de­rens liv. Men det er sva­ert.

»Jeg har for­søgt at for­ud­si­ge de ufor­ud­si­ge­li­ge ulyk­ker. Når jeg be­sø­ger ham, er min in­ten­tion, at vi skal ha­ve et per­son­ligt mø­de. Men det en­der med, at jeg tjek­ker hans ind­bak­ke på Fa­ce­book og blo­ke­rer dem, der be­der om pen­ge. Og vi kom­mer til at ska­en­des om et el­ler an­det, han ik­ke har for­talt. Det er ik­ke ment som et kon­trol-be­søg, men det en­der som et om­sorgs/kon­trol­be­søg,« si­ger han.

I lange pe­ri­o­der har han blan­det sig for me­get. Men det fandt han først ud af, da han ‘selv var ved at mi­ste alt’.

»Jeg var al­drig hjem­me og var maks. pres­set.«

Han op­da­ge­de det, da han be­gynd­te at rå­be ad sin egen ko­ne.

»Det var et fa­re­sig­nal. Nu tror jeg, at jeg er ved at fin­de en ba­lan­ce,« si­ger han.

Men når det har va­e­ret sva­ert at få lov at hja­el­pe fa­de­ren, er fru­stra­tio-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.