K

BT - - TEMA – FAR FOR MIN FAR -

an din ae­g­te­fa­el­le el­ler fora­el­der ik­ke la­en­ge­re hu­ske de mest simp­le ting? Skal du ple­je ham el­ler hen­de og stå for alt det prak­ti­ske selv? Og har du kon­stant dår­lig samvit­tig­hed, når du ik­ke kan va­e­re der for din na­er­me­ste? Så er du må­ske en af de tu­sind­vis af dan­ske­re, der er på­rø­ren­de til en kro­nisk syg ae­g­te­fa­el­le, mor el­ler far, og som glem­mer at pas­se or­dent­ligt på sig selv.

Den mang­len­de ’egenomsorg’ kan f.eks. ud­mun­de i kon­cen­tra­tions­be­sva­er, stress el­ler dår­ligt hu­mør. Der­for bør man i sit for­søg på at hja­el­pe sin na­er­me­ste og­så hu­ske på ik­ke at glem­me sig selv. Det forta­el­ler se­ni­o­r­kon­su­lent i AE­l­dre Sa­gen Ma­rie Lil­ja Jen­sen:

»Det kan på­vir­ke på­rø­ren­de ne­ga­tivt, hvis de hja­el­per me­get. Det vil si­ge, at de mel­der sig sy­ge fra job el­ler går ned i tid, de si­ger nej til so­ci­a­le ak­ti­vi­te­ter og iso­le­rer sig i det he­le ta­get fra an­dre. Der­for syn­tes vi, det er vig­tigt, at man la­e­rer at pas­se godt på sig selv. Et kro­nisk syg­doms­for­løb kan jo va­re man­ge år, hvor man op­le­ver at va­e­re un­der et kon­stant pres,« si­ger hun.

AE­l­dre Sa­gen op­le­ver et sti­gen­de an­tal hen­ven­del­ser fra på­rø­ren­de, der har sva­ert ved at få hver­da­gen til at fun­ge­re, når de først har få­et en syg ae­g­te­fa­el­le el­ler fora­el­der.

Sam­ti­dig vi­ste en un­der­sø­gel­se, som for­e­nin­gen fik fo­re­ta­get i som­mer hos Danmarks Sta­ti­stik, at 87 pct. af voks­ne børn af hjem­me­hja­elps­mod­ta­ge­re i en el­ler an­den grad be­kym­rer sig, mens 43 pct. har få­et et dår­ligt psy­kisk hel­bred. Det

We­e­kend - 24.12.2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.