Fakta

BT - - TEMA – FAR FOR MIN FAR - Hvad er par­kin­son? Hvad er de­mens? Hvad er sk­lero­se?

• Par­kin­sons syg­dom er en kro­nisk li­del­se, der lang­somt for­va­er­res, for­di an­tal­let af ner­ve­cel­ler i hjer­nen for­svin­der. Den er ka­rak­te­ri­se­ret ved rysten, lang­som­me, tra­e­ge be­va­e­gel­ser, mu­skel­stiv­hed, søvn­for­styr­rel­ser mv. Ca. 7.000 men­ne­sker i Dan­mark har Par­kin­son, men man­ge fle­re er som på­rø­ren­de på­vir­ke­de af syg­dom­men. • De­mens er en sam­le­be­teg­nel­se for en til­stand, hvor de men­tale fa­er­dig­he­der bli­ver sva­ek­ket som føl­ge af sy­ge­li­ge for­an­drin­ger i hjer­nen, hvor be­stem­te hjer­ne­cel­ler går til grun­de. Til den grup­pe hø­rer ek­sem­pel­vis alzhei­mer. I 2040 for­ven­tes an­tal­let af de­men­te over 60 år at va­e­re vok­set til 150.000 dan­ske­re. An­tal­let af på­rø­ren­de vil li­ge­le­des sti­ge. • Sk­lero­se er en kro­nisk neu­ro­lo­gisk syg­dom, hvor im­mun­for­sva­ret går til angreb I cen­tral­ner­ve­sy­ste­met. Nog­le op­le­ver fø­le­for­styr­rel­ser, syns­pro­ble­mer el­ler lam­mel­ser. Ca. 14.000 dan­ske­re li­der af syg­dom­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.