Søg pro­fes­sio­nel hja­elp

BT - - TEMA – FAR FOR MIN FAR -

Det kan må­ske va­e­re sva­ert for ven­ner og fa­mi­lie at hånd­te­re altid at ta­le om syg­dom og en sva­er si­tu­a­tion, selv­om du na­tur­ligt nok har brug for no­gen, der kan lyt­te til dig. Der­for kan det må­ske va­e­re en god idé at sø­ge pro­fes­sio­nel hja­elp i form af en psy­ko­log. Sy­ge­sik­rin­gen da­ek­ker 60 pct. til psy­ko­log­hja­elp for per­so­ner, der har va­e­ret ud­sat for sa­er­li­ge be­last­nin­ger. En sa­er­lig be­last­ning kan f.eks. va­e­re en de­mens­di­ag­no­se el­ler an­den al­vor­lig syg­dom. Det er den prak­ti­se­ren­de la­e­ge, der hen­vi­ser til psy­ko­log.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.