’Be­handl nu din respekt!’

134.000 ta­ster ’va­egt­tab og fedt­for­bra­en­ding’ på Goog­le i ja­nu­ar. Men drop at ka­ste dig fra ma­dor­gie i ju­len til sul­te­kur i ja­nu­ar. For­an­drin­ger skal ske grad­vist. Se her hvor­dan du gri­ber det an

BT - - KROP I BALANCE -

Det vrim­ler med lyn­ku­re og boo­tcamp-til­bud, som man let kan bli­ve fri­stet af – i håb om at lå­ne en ek­stra ry­grad og et or­dent­ligt spark bagi. Men ka­e­re kvin­de. Vil du ik­ke nok la­de va­e­re med at gø­re no­get dra­stisk li­ge nu? Det, du har i sin­de at straf­fe dig selv med… Det lø­ser in­gen­ting. Det slår blot end­nu et søm ned i ki­sten, der hed­der ’øde­lagt for­bra­en­ding og nul vil­jestyr­ke’.

Jeg for­står godt, at man kan va­e­re så tra­et af va­e­re i egen krop, at man af al magt ka­ster sig ud i en kold tyr­ker af en slags.

Men det er den kol­de tyr­ker, der smadrer krop­pen og ap­pe­ti­tre­gu­le­rin­gen. Må­ske er det på ti­de at hol­de op med at sam­le på fi­a­sko­er?

Nej, jeg me­ner ik­ke, at no­get i sneg­le­tem­po, hvor du først kan hå­be på at få din krop til­ba­ge en­gang i 2020, er løs­nin­gen.

Jeg me­ner no­get, der bå­de hja­el­per dig her og nu OG vir­ker på den lange ba­ne.

Be­handl nu din dej­li­ge krop med RESPEKT! Kast den ik­ke fra ma­dor­gi­er til sul­te­ku­re gang på gang på gang. Det er fak­tisk ik­ke så sva­ert at fø­le dig hur­tigt let igen i ja­nu­ar – sam­ti­dig med at du bli­ver la­det op med ener­gi til at fort­sa­et­te de go­de va­ner året ud! hvis tal­let på va­eg­ten ik­ke ryk­ker sig nok de­ci­ma­ler, kan det af­fø­de en pa­nik og en fø­lel­se af, at det da så og­så kan va­e­re li­ge me­get. Men selv­føl­ge­lig er det ik­ke li­ge me­get, at du er be­gyndt at spi­se min­dre slik og me­re grønt.

Of­test er det de am­bi­tio­ner, vi har til vo­res pa­ent hård­t­ar­bej­den­de krop, der er for hø­je. Om hvor hur­tigt fy­si­o­lo­gi­en kan nå at aen­dre sig – og hvor stor en af­vi­gel­se fra ’nor­mal’ du kan ud­sa­et­te krop­pen for, in­den den be­gyn­der at bru­ge al­le si­ne for­svars­me­ka­nis­mer for at ven­de til­ba­ge til, hvor du var før.

Det er der­for vig­tigt ik­ke kun at ha­en­ge sin mo­ti­va­tion på re­sul­ta­tet, men i høj grad og­så på si­ne hand­lin­ger, der fø­rer frem mod re­sul­ta­tet.

Fo­kus skal isa­er i den før­ste tid va­e­re: ’Gør jeg de ting, der brin­ger mig ta­et­te­re på må­let?’ frem for ’Sker der no­get, sker der no­get, sker der no­get?’

Alt for of­te kon­klu­de­rer man, at no­get ik­ke vir­ker, for­di man ik­ke ser re­sul­ta­ter­ne her og nu – men man glem­mer at må­le, hvor me­get af ti­den man rent fak­tisk gør dét, som skal frem­brin­ge re­sul­ta­ter. Hvil­ket brin­ger os til na­e­ste punkt, nem­lig…

3. Gør dét re­gel­ma­es­sigt – over­hold pla­nen 90 pct. af ti­den.

Kun da ved du, om den stra­te­gi, du af­prø­ver, rent fak­tisk vir­ker for dig. Gør du kun dét, du har sat dig for, ’en gang imel­lem’ el­ler spi­ser du ’no­gen­lun­de sundt’, så kan du fak­tisk ik­ke kon­klu­de­re, om no­get som helst ’vir­ker’.

For at fin­de ud af, hvad der vir­ker, skal du sy­ste­ma­tisk af­prø­ve din stra­te­gi (uden spon­ta­ne mo­di­fi­ka­tio­ner) af i mini­mum 14 da­ge i streg. Og du skal over­hol­de den plan, du har lagt, i 90 pct. af ti­den.

Ta­enk li­ge over det: hvis du fulg­te in­struk­tio­ner­ne om at sam­le et bord fra Ikea kun 50 pct, hvem vil­le du gi­ve skyl­den for, at bor­det faldt fra hin­an­den? In­struk­tio­ner­ne? El­ler dig selv?

Hvor­for ik­ke ba­re 100 pct.? For­di det sim­pelt­hen er ure­a­li­stisk, kra­e­ver en me­get høj grad af vil­jestyr­ke (som i øv­rigt er en be­gra­en­set res­sour­ce), og de sid­ste 10 pct. er stort set al­drig dét, der af­gør, om hvor­vidt du når di­ne mål el­ler ej.

Til gen­ga­eld er det net­op de sid­ste 10 pct., der kan få ind­sat­sen til at vir­ke for uover­kom­me­lig ift. ud­byt­te af kro­p­spro­jek­tet og dra­e­be en­hver mo­ti­va­tion. Der­for 90 pct.

Så va­elg en hand­ling, som er så let, at du véd, at du sag­tens vil kun­ne ud­fø­re den hver dag. I hvert fald 9 da­ge ud af 10. Den skal na­e­sten va­e­re for let. Hvis du tror, at du vil kun­ne tra­e­ne 30 mi­nut­ter om da­gen, så for­pligt dig til kun 10 mi­nut­ter dag­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.