Til dét, er der 3 ting, du skal vi­de.

BT - - KROP I BALANCE -

1. Be­gynd med én ting ad gan­gen.

Suc­ces­ra­ten for at hol­de fast i én ene­ste aen­dring er 5080 pct. Når du prø­ver at aen­dre på to el­ler fle­re ting, så fal­der suc­ces­ra­ten til un­der 10 pct. Det kan vir­ke som lidt – isa­er hvis du ger­ne vil ha­ve, at der sker no­get nu – at man­ge en­ten gør for me­get for hur­tigt al­li­ge­vel og bra­en­der ud in­den la­en­ge… El­lers gør de slet in­gen­ting, mens de ven­ter på den per­fek­te dag til at gi­ve va­ner­ne en kom­plet over­ha­ling. (Den dag fin­des ik­ke, i øv­rigt).

Va­er klo­ge­re end dét. be­gynd med én let ting (f.eks. at drik­ke ot­te glas vand dag­ligt) – og gør det re­gel­ma­es­sigt. Når den sid­der på ry­gra­den, så va­el­ger du en ny, lidt sva­e­re­re ting (f. eks. at gå i seng in­den kl. 22.30 hver dag – og sluk­ke for com­pu­ter/tv al­le­re­de kl. 21). Og fort­sa­et­te med at dyr­ke den re­gel­ma­es­sigt til dén er ble­vet en va­ne.

Un­der­vejs kan jeg ga­ran­te­re dig for en aha-op­le­vel­se el­ler fle­re. Kan så­dan én sim­pel ting ska­be så stor ef­fekt! Det kan du ban­de på, at den kan. Hvis du gør det re­gel­ma­es­sigt.

2. Fo­kusér på hand­ling – ik­ke på re­sul­tat.

Det vir­ker ik­ke at si­ge, at du vil ta­be dig et kg om ugen. Det kan du fak­tisk over­ho­ve­det ik­ke sty­re. Din krop aen­drer sig i dét tem­po, den er pa­rat til – og alt for of­te,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.