Tip til at hol­de mo­ti­va­tio­nen

BT - - KROP I BALANCE -

• Brug gra­tis ap­pen Way of Li­fe til at hol­de styr på, hvor re­gel­ma­es­sigt du fak­tisk gør dét, du sa­et­ter dig for. • Det går i øv­rigt ik­ke li­ge hur­tigt for al­le at se frem­gang. Hvor langt du når på 1, 3, 6 måneder, af­ha­en­ger virkelig af, hvor me­get i un­der­skud din krop er li­ge nu – og hvor la­en­ge det egent­lig har stå­et på. • For­ud­sat du tra­e­ner re­gel­ma­es­sigt (tjek li­ge de man­ge nem­me og tid­s­ef­fek­ti­ve pro­gram­mer på BT.dk/plus og i beg­ge mi­ne bø­ger Skyhøj for­bra­en­ding og Vel­dre­jet), så kan du reg­ne med kon­ti­nu­er­lig frem­gang i din form. (Nej, ko­sten ale­ne gør det ik­ke!) • Jo sta­er­ke­re du bli­ver – og bed­re til øvel­ser­ne – des hur­ti­ge­re vil re­sul­ta­ter­ne gi­ve sig selv til ken­de. Det er nem­lig en eks­po­nen­ti­el ud­vik­ling. • Jo bed­re kon­takt til mus­k­ler­ne, des hår­de­re tra­e­ning kan du kla­re (uden at bli­ve ’kørt over’). jo hår­de­re tra­e­ning (som du kan re­sti­tu­e­re fra), des hø­je­re din for­bra­en­ding. Det gi­ver dig mu­lig­hed for at la­de va­e­re med at va­e­re på­pas­se­lig med kal­o­ri­er­ne og kul­hy­dra­ter­ne. De (kal­o­ri­er­ne og kul­hy­dra­ter­ne) vil nem­lig gå til at re­pa­re­re din hor­monel­le ba­lan­ce og din for­bra­en­ding. • Det er DEN ENE­STE ba­e­re­dyg­ti­ge vej. Og for nog­le - må­ske dig? - kra­e­ver det tå­l­mo­dig­hed. Til gen­ga­eld vil du, når 2016 er om­me, ik­ke blot se en ny, sta­er­ke­re, yn­gre krop i spej­let. • Du vil ha­ve al­le de go­de va­ner på ry­gra­den, im­ple­men­te­ret i DIT tem­po. • At pres­se på gi­ver in­gen me­ning – så går krop­pen i styk­ker, ba­lan­cen bli­ver for­styr­ret for vold­somt, og det ko­ster. En­ten på ener­gi­en – el­ler ska­der og mo­ti­va­tions­dyk. Der er ik­ke rig­tig an­det at gø­re end at va­e­re yd­myg over­for di­ne nu­va­e­ren­de kro­p­skom­pe­ten­cer. Du kan ik­ke ta­en­ke dig sta­er­ke­re, du kan ik­ke ta­en­ke din ar­bejds­ka­pa­ci­tet stør­re. • Fort­sa­et­ter du i ro­ligt tem­po, grad­vis sti­gen­de sva­er­heds­grad, med respekt for din krop, så får du re­sul­ta­ter. Stop­per du, for­di det går for lang­somt el­ler prø­ver at be­de din krop om no­get, den ik­ke er god til end­nu, så ry­ger du fle­re skridt til­ba­ge. • Sagt i al ka­er­lig­hed, så går det kun i det tem­po, du er i stand til at sty­re, fy­sisk og men­talt. Men for hver dag så bli­ver du dyg­ti­ge­re, sta­er­ke­re, me­re i ba­lan­ce. Og så kan du stil­le krav til din krop, som den er i stand til at op­fyl­de. Da bli­ver det for al­vor sjovt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.