Und­gå kon­flik­ter i ju­len

Ju­len er samva­e­rets og fa­el­les­ska­bets tid. Men når vi er me­get sam­men, gi­ver det og­så gro­bund for kon­flik­ter og splid

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD -

We­e­kend - 24.12.2015

Co­ck­tai­len af samva­er, of­te al­ko­hol og en be­gi­ven­hed med høj sym­bolsk be­tyd­ning – kom­bi­ne­ret med al­le de dag­li­ge fru­stra­tions­mo­men­ter, der kom­mer frem i lys lue, øger ri­si­ko­en for kon­flikt. Det er der­for ik­ke så ma­er­ke­ligt, at an­tal­let af fa­mi­li­er, der går i op­løs­ning – og par og fa­mi­li­er der sø­ger te­ra­pi i og om­kring ju­le­tid – er stør­re end på an­dre ti­der af året.

Me­re tid og samva­er be­ty­der og­så me­re tid til at be­kym­re sig og dis­ku­te­re ue­nig­he­der og pro­ble­mer. Man­ge op­le­ver desva­er­re, at ju­len er fyldt med dår­li­ge min­der om de­le­fa­mi­li­er, en­som­hed og svigt: ’Hvor skal ju­len hol­des?’, ’Hvad nu hvis jeg skal sid­de helt ale­ne?’, ’Hvad nu hvis mor og far bli­ver uven­ner?’, ’Hvad nu hvis On­kel He­i­ne ik­ke kan sty­re sit al­ko­ho­lind­tag igen og går amok?’. Be­kym­rin­ger­ne kan va­e­re man­ge og med­fø­re stress og fru­stra­tion.

Man­ge par og fa­mi­li­er op­le­ver, at kom­mu­ni­ka­tio­nen i sam­li­vet går i hård­knu­de, og de bru­ger ty­pisk 5-10 timer dag­ligt på at grub­le over den an­dens mang­ler el­ler ska­en­des om for­skel­li­ge pri­o­ri­te­ter og be­hov.

No­get af det før­ste vi rå­der folk til i ju­len og høj­ti­der med me­get samva­er er at øve sig på at be­gra­en­se den så­kald­te grub­le- og sam­grublings­tid. Sam­grubling be­ty­der, at man de­ler al­le si­ne ne­ga­ti­ve tan­ker med si­ne na­er­me­ste. Nog­le kal­der det at ’la­es­se af’, ’få tømt rygs­a­ek­ken’ el­ler ’sør­ge for at ba­e­ge­ret ik­ke fly­der over’.

Myter­ne vi le­ver ef­ter

Vi har tit få­et at vi­de, at jo me­re vi ta­ler om tin­ge­ne, jo ta­et­te­re kom­mer vi på løs­nin­ger og la­e­rer hin­an­den bed­re at ken­de. Den­ne pro­ces er dog at sam­men­lig­ne med at tis­se i buk­ser­ne for at hol­de var­men. Først fø­les det rart at få let­tet sit hjer­te, men kort tid ef­ter vi­ser bag­si­den af me­dalj­en sig.

Fak­tum er nem­lig, at 5-10 ti­mers sam­grub­le­ri­er og dis­kus­sio­ner sja­el­dent ska­ber løs­nin­ger men blot me­re fru­stra­tion: ’Hvor­for ska­en­des vi altid?’, ’Hvor­for kan vi ik­ke fin­de ud af at ta­le sam­men?’ el­ler ’hvor­for la­ver vi al­drig no­get hyg­ge­ligt sam­men?’

Det kan va­e­re en god idé at af­ta­le, at man hver isa­er la­der si­ne trig­gertan­ker va­e­re i lø­bet af da­gen og kun de­ler dem, hvis de ’sta­dig ban­ker på’ om af­te­nen.

Par­re­ne op­le­ver at ved at be­gra­en­se sam-grublin­gen det me­ste af da­gen, for­duf­ter man­ge ir­ri­ta­tio­ner. Hvis man be­gra­en­ser sam­grublin­gen til max en halv ti­me dag­ligt, så bli­ver di­a­lo­gen me­get me­re kon­struk­tiv og ve­lover­ve­jet for­di, man ik­ke he­le ti­den bli­ver fan­get i ’fø­lel­ser­nes vold’, mi­ster for­nuf­ten og pi­sker hin­an­den op i en spids.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.