’Jeg har el­sket Do­ors si­den jeg var 13 år’

Gantz­lers ynd­lings­kon­cert fik han al­drig set, før Mor­ri­son dø­de

BT - - FÅ MENTALT OVERSKUD - Hen­ning Hø­eg Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st va­e­ret til? Hvad er din fa­vo­rit­kon­crt? Hvad ser du altid i tv? Hvad ser du al­drig i tv?

having flown’. Det er fan­ta­stisk mu­sik til mi­ne gå- og lø­be­tu­re. Jeg fandt en gam­mel Lp på lan­det, en Lp, som jeg ik­ke hørt, si­den kon­gen var kna­egt.« »Jeg har el­sket The Do­ors, si­den jeg var helt ung må­ske 13 år. Jeg kan hu­ske, at vi le­ge­de i går­den, og så plud­se­lig hør­te jeg de her ut­ro­li­ge to­ner. Det var som om, no­gen plud­se­lig sang di­rek­te til mig. Jeg kun­ne ik­ke for­stå tek­sten, men det var al­li­ge­vel di­rek­te hen­vendt til lil­le Pe­ter. Al­le de­res al­bum er fan­ta­sti­ske, men hvis jeg skal va­el­ge, så bli­ver det nok de­bu­ten - den med ’The End’ og ’Bre­ak On Through’. Jeg el­sker og­så at lyt­te til min egen sang­fugl Xe­ni­as (Pe­ters ko­ne, red.) ’Vel­vet Ap­ple’ og ’Trash of Gold’. Hen­des stem­me og hen­des cd’er gør mig i godt hu­mør.« »Det se­ne­ste, jeg så i bi­o­gra­fen, var ’Lang hi­sto­rie kort’ på en film­festi­val i Kil­ken­ny. Her fik jeg selv en pris. Den slags bli­ver man al­drig tra­et af.« »Det er alt af Co­en-brød­re­ne og alt af David Lynch. Co­en-brød­re­ne, for­di de­res uni­vers er fuld­sta­en­dig ab­surd. Det er en ka­ri­ke­ret, fuld­sta­en­dig for­styr­ret og pis­sesjov vir­ke­lig­hed. Én af mi­ne fa­vo­rit­ter er ’A Se­rious Man’. De­res film er sja­el­dent plotbår­ne. Det hand­ler ba­re om ka­rak­te­rer­ne. David Lynch el­sker jeg på grund af hans mør­ke og mystisk dra­gen­de hi­sto­ri­er og så selv­føl­ge­lig hans sinds­sygt la­e­kre kvin­der. Han er mør­kets me­ster.« »Det var AC/DC i Roskil­de. Før kon­cer­ten var jeg egent­lig ik­ke fan. Men hold da ka­eft, hvor de spar­ke­de røv. De gam­le ma­end gav den alt, hvad de hav­de. Angus Yo­ung spil­le­de en gu­i­tar­so­lo på over ti mi­nut­ter. Han spil­le­de, som om han al­drig skul­le spil­le igen. Ja, han hav­de na­er­mest frå­de om­kring mun­den. Det var fan­ta­stisk. Tun­gro­ck­kon­cer­ter gør ba­re pu­bli­kum så gla­de.« »Det var den, al­drig fik set med ’Do­ors’ i KBhal­len. Jim­bo (Jim Mor­ri­son, red.) dø­de. Øv, øv og tre gan­ge øv. ’Da Do­ors ram­te Sø­borg’ på DR­strea­m­ing er til gen­ga­eld fan­ta­stisk ... « »Jeg ser altid nyhe­der og mas­ser af Net­flix og HBO. Tjek isa­er an­den sa­e­son af ’Far­go’ (HBO Nor­dic, red.). Det er ren klas­se. Det er ut­ro­ligt at se gam­le sku­e­spil­le­re som Ted Dan­son få end­nu en chan­ce. Han er fan­ta­stisk som straight-up po­li­ti­mand.« »Der er in­tet, jeg al­drig ser. Men der er me­get, jeg ik­ke ser så me­get. Jeg vil­le ly­ve, hvis jeg sag­de, at jeg al­drig så re­a­li­ty-tv. Nog­le gan­ge stop­per jeg op. Så ta­en­ker jeg: ’har jeg lyst til at vi­de det. Sva­ret er na­e­sten altid ’nej’. Og så går jeg vi­de­re.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.