Dømt til dø­den for drab på un­ge turi­ster

BT - - NYHEDER -

TRAGEDIE ma­end er beg­ge ble­vet idømt døds­straf.

Fa­mi­li­en til den ene af de dra­eb­te, David Mil­ler, var til ste­de un­der doms­af­si­gel­sen.

»Vi me­ner, at dom­men i dag yder ret­fa­er­dig­hed til David og Han­nah. Det er vo­res op­fat­tel­se, at be­vi­ser­ne mod Zaw Lin og Wai Phyo er over­va­el­den­de. De voldt­og for at til­freds­stil­le de­res sel­vi­ske be­ga­er og myr­de­de for at da­ek­ke over det. De har ik­ke vist no­gen form for an­ger,« lød or­de­ne fra bro­de­ren Mi­cha­el Mil­ler ef­ter­føl­gen­de ved et pres­se­mø­de. Trak til­stå­el­sen til­ba­ge Ger­nings­ma­en­de­ne, der var i Thailand for at ar­bej­de, blev al­le­re­de i ok­to­ber sid­ste år til­talt for at ha­ve slå­et de to bri­ter ihjel samt for at ha­ve vold­ta­get den kvin­de­li­ge turist.

I før­ste om­gang til­stod de to ma­end dra­be­ne, men ef­ter­føl­gen­de blev til­stå­el­sen truk­ket til­ba­ge, og her­ef­ter på­stod de til­tal­te, at de var ble­vet pres­set til at in­drøm­me uger­nin­gen ved brug af tor­tur. De døm­tes ad­vo­ka­ter har un­der rets­sa­gen gi­vet ud­tryk for, at de to ma­end er ble­vet gjort til po­li­tiets syn­de­buk­ke i sa­gen.

Iføl­ge nyheds­bu­reau­et AP er thailand­sk po­li­ti des­u­den ble­vet kri­ti­se­ret for at ha­ve und­ladt at sik­re drabs­ste­det samt for at ha­ve of­fent­lig­gjort nav­ne og bil­le­der af mista­enk­te, som ef­ter­føl­gen­de vi­ste sig at va­e­re uskyl­di­ge. In­tet dna på hak­ken Som be­vis i sa­gen fastslog an­kla­ger­ne, at der var ble­vet fun­det dna fra de to ma­end, på of­re­ne samt på ci­ga­rets­kod ved ger­nings­ste­det. For­sva­rer­ne har dog pe­get på, at de to ma­ends dna ik­ke blev fun­det på den hak­ke, som skul­le va­e­re mord­våb­net.

Man­den og kvin­den, der var på fe­rie på den thailand­ske ø, hav­de bo­et i en fe­ri­e­bo­lig 100 me­ter fra det sted, de blev fun­det. Nat­ten før hav­de de va­e­ret til en strand­fest på stran­den Sai­ree Beach, hvor de mal­trak­te­re­de lig blev fun­det få me­ter fra vand­kan­ten.

15. sep­tem­ber 2014 blev den 23-åri­ge Han­nah Wit­he­rid­ge og den 24-åri­ge David Mil­ler fun­det dra­ebt på stran­den på dyk­ke­rø­en Koh Tao. Den un­ge kvin­de var in­den dra­bet ble­vet vold­ta­get. De to of­re blev fun­det nøg­ne na­er band­kan­ten med om­fat­ten­de ska­der på krop­pen. Beg­ge blev iføl­ge po­li­ti­et hak­ket ihjel med et ha­ve­red­skab, som blev fun­det ved ger­nings­ste­det. Kil­de: Ritzau

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.