Vi fik in­gen ga­ver

BT - - NYHEDER -

JU­LE­GA­VER at dan­sker­ne vil­le bru­ge ca. 8,6 mia. kr. på ju­lemad og ga­ver. Det er ca. 200 mio. kr. me­re end sid­ste år. De fak­ti­ske tal er end­nu ik­ke kendt, men iføl­ge mar­keds­di­rek­tør i Dansk Er­hverv Hen­rik Hylt­oft vi­ser un­der­sø­gel­ser, at dan­sker­ne i for­hold til lan­de­ne om­kring os er til­ba­ge­hold­ne, når det kom­mer til ju­le­ga­ver. Drop­per vok­sen­ga­ver­ne »Man gør det lidt for­skel­ligt op i de for­skel­li­ge lan­de, men dan­sker­ne er fak­tisk dem, der bru­ger mindst på ju­le­ga­ver,« si­ger Hen­rik Hylt­oft.

Livs­stil­s­eks­per­ten Flem­m­ing Møl­d­rup, der er kendt fra pro­gram­met ‘Ken­der du ty­pen?’ på DR1, kal­der de ik­ke-ek­si­ste­ren­de vok­sen-ga­ver for en ‘ten­dens’, der vin­der frem. Isa­er hvis der er man­ge børn og bør­ne­børn, som skal ha­ve pak­ker, bli­ver bå­de pen­ge og ener­gi brugt der:

»Jeg tror, at man man­ge ste­der drop­per vok­sen­ga­ver­ne. De fle­ste af os har jo de ting, vi skal bru­ge, i for­vej­en. I et for­hold kan man og­så gi­ve hin­an­den ting i lø­bet af et år. En an­den ten­dens er, at vi bli­ver bed­re til at ta­en­ke på an­dre end os selv. Jeg tror, at vi frem­over vil se fle­re ek­semp­ler på, at vi in­vi­te­rer an­dre, der må­ske ik­ke har så me­get, in­den­for i vo­res hjem i ju­len,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.