Hjer­tesuc­ces har bidt sig fast

BT - - NYHEDER -

FA­ER­RE DØDS­FALD

»Man har ud­vik­let et am­bu­lan­ceog he­li­kop­ter­be­red­skab, der hur­tigt kan brin­ge pa­tien­ter til be­hand­ling for at få fjer­net sto­re blod­prop­per. Og så er man­ge og­så ble­vet bed­re til at sø­ge la­e­ge el­ler rin­ge ef­ter en am­bu­lan­ce,« hvis de har symp­to­mer, si­ger Tho­mas Engstrøm. Han ro­ser sam­ti­dig dan­sker­ne for at va­e­re go­de til at be­nyt­te de man­ge hjer­testar­te­re, der er sat op, og som be­ty­der, at be­hand­lin­gen ef­ter hjer­te­stop kan kom­me hur­tigt i gang.

Skal dø­de­lig­he­den end­nu la­en­ge­re ned, skal der iføl­ge Tho­mas Engstrøm sa­et­tes stør­re fo­kus på de per­so­ner, der over­le­ver et hjer­te­stop, men som ef­ter­føl­gen­de får hjer­tesvigt, for­di hjer­tet har ta­get ska­de. Spe­ci­a­li­ster på vagt Hos Dan­ske Re­gio­ner er det en til­freds for­mand, der gør sta­tus.

»Det er en fan­ta­stisk gla­e­de­lig ud­vik­ling - bå­de for pa­tien­ter­ne, for sam­fun­det og for os al­le,« si­ger Bent Han­sen, der me­ner, det har va­e­ret den helt rig­ti­ge be­slut­ning at sam­le den spe­ci­a­li­se­re­de be­hand­ling på fa­er­re sy­ge­hu­se.

»Vi har sam­let be­hand­lin­gen, så der er spe­ci­a­li­ster på vagt, uan­set hvor­når pa­tien­ten kom­mer ind.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.