’ ’

BT - - DEBAT -

Vi er for en stund fa­el­les om li­vet på godt og jeg sol­hverv, og at vi

går imod ly­se­re ti­der. Ju­len er en ud­ma­er­ket ondt i hå­bet må­de at sam­les med fa­mi­li­en om gla­e­den på og hyg­ge. Jeg dan­ser og­så om­kring ju­le­tra­e­et og syn­ger med på ju­lesan­ge, der ik­ke in­de­hol­der krist­ne tek­ster. Hvis der bli­ver sun­get sal­mer, kan det va­e­re, jeg mum­ler med li­ge­som de an­dre, der hel­ler ik­ke kan hu­ske tek­sten, for ik­ke at ska­be for me­get bal­la­de i fa­mi­li­en.

I JU­LEN FEJRER

ju­len som en ka­er­kom­men lej­lig­hed til at va­e­re sam­men med fa­mi­li­en og til at hol­de nog­le fri­da­ge, hvis man har job. De virkelig krist­ne ser selv­føl­ge­lig ju­len som en fejring af Kri­sti fød­sel, selv­om alt ty­der på, at det først ske­te i ja­nu­ar el­ler fe­bru­ar. Det har jeg respekt for. Men 70 pct. af dan­sker­ne er ef­ter min me­ning tra­di­tions­krist­ne, der går i kir­ke i ju­len, selv­om de ik­ke tror på Gud – og må­ske ik­ke en­gang er med­lem af fol­kekir­ken. Det sy­nes jeg til gen­ga­eld er hyk­le­ri.

DE FLE­STE TA­GER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.