Brug kir­ker­ne me­re kre­a­tivt

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Vi er nu kom­met til det hyg­ge­lig­ste tids­punkt på året. Et tids­punkt, hvor vi er fa­er­di­ge med at stres­se ef­ter ju­le­ga­ver og ma­dind­køb og en­de­lig har tid til at gi­ve hin­an­den op­ma­er­k­som­hed, ka­er­li­ge kram og klap på skul­dre­ne. Man­ge gi­ver Jesu fød­sel og kri­sten­dom­men en ek­stra tan­ke, og det er uden sam­men­lig­ning det tids­punkt på året, hvor lan­dets fol­kekir­ker er bedst be­søgt på trods af, at på­sken i vir­ke­lig­he­den er en stør­re kri­sten høj­tid. Re­sten af året står man­ge kir­ker tom­me, når man ser bort fra et be­ske­dent an­tal be­sø­gen­de til gud­stje­ne­ster­ne. Det ae­r­grer mig virkelig, for kir­ker­ne kun­ne bru­ges me­get me­re. DER­FOR HAR KIR­KE­MI­NI­STE­RI­ET, med op­bak­ning fra kir­ke­ud­val­get, hvor jeg sid­der, og­så for ny­lig sendt en op­for­dring til al­le pra­e­ster og me­nig­heds­råd om, at bru­ge kir­ke­rum­met til an­det end gud­stje­ne­ster, bryl­lup­per og bar­nedåb. Man­ge lands­by­er har i de se­ne­re år måt­tet san­de, at by­er­nes so­ci­a­le knu­de­punk­ter ik­ke la­en­ge­re ek­si­ste­rer. For­sam­lings­hu­se er luk­ket på stri­be, små sko­ler har dre­jet nøg­len om, og bi­bli­o­te­ker­ne i de små by­er er ef­ter­hån­den ud­dø­de. Men kir­ker­ne lig­ger der end­nu, og det er mi­ni­ste­ri­ets op­fat­tel­se, at de kan ind­dra­ges me­get me­re i lo­kal­sam­fun­dets ak­ti­vi­te­ter, hvis blot man ta­en­ker kir­ke­rum­met ind i nye sam­men­ha­en­ge. ET ME­GET STORT an­tal kir­ker har al­le­re­de en vig­tig kul­tu­rel rol­le i kraft af de man­ge for­fat­ter­af­te­ner og fored­rag, der bli­ver ar­ran­ge­ret i de­res re­gi. Nog­le kir­ker har og­så for­søgt sig med at kom­bi­ne­re et af­tens­må­l­tid med en gud­stje­ne­ste, og det er så­dan no­get, vi skal ha­ve me­re af. KIR­KEN KAN UD­MA­ER­KET ar­ran­ge­re te­a­ter­fo­re­stil­lin­ger el­ler fil­maf­te­ner og sam­ti­dig for­mid­le kri­sten­doms­bud­ska­bet. Den kan va­e­re ba­se for den år­li­ge sank­t­hans­fest el­ler grund­lovs­dag og va­e­re in­vol­ve­ret, når den lo­ka­le fod­bold­klub el­ler lig­nen­de af­hol­der ar­ran­ge­men­ter. Kir­ken kun­ne og­så va­e­re et sted, hvor man hja­el­per børn med lek­tier­ne, hvis de for ek­sem­pel kom­mer fra bog­ligt sva­ge fa­mi­li­er. Ud­over det kan den va­e­re for­mid­ler af so­ci­a­le ak­ti­vi­te­ter og me­get an­det. NOG­LE VIL NOK me­ne, at kir­ker­ne så ba­re bli­ver for­vand­let til for­sam­lings­hu­se. Til det kan jeg kun si­ge, at en kir­ke altid vil va­e­re en kir­ke, så la­en­ge der bli­ver af­holdt gud­stje­ne­ster og ri­tu­el­le hand­lin­ger. At den sam­ti­dig bli­ver brugt som for­sam­lings­hus el­ler kul­tur­hus, ser jeg ik­ke som no­get pro­blem. Tva­er­ti­mod! Det vil­le va­e­re en ge­vinst på man­ge må­der, for det vil­le kun­ne styr­ke sam­men­hol­det i lo­kal­sam­fun­det og af­hja­el­pe lidt af den him­mel­rå­ben­de uvi­den­hed, som man­ge dan­ske­re har om kri­sten­dom­men. Man­ge ved for ek­sem­pel ik­ke, hvor­dan kri­sten­dom­men har ud­vik­let sig i Dan­mark, el­ler hvor­for vi fejrer pin­se. Uan­set om man er tro­en­de el­ler blot kul­turkri­sten, er det vig­tigt at ken­de til sin egen hi­sto­ri­ske og kul­tu­rel­le bag­grund, el­lers ud­van­der man den, man er. SÅ AT UD­VI­DE ind­dra­gel­sen af kir­ker­ne til an­dre for­mål end kir­ke­li­ge hand­lin­ger har man­ge for­de­le. Folk, som isa­er bor i lan­d­om­rå­der­ne, vil ha­ve mu­lig­hed for at kom­me ta­et­te­re på hin­an­den, på de­res pra­est og bli­ve klo­ge­re på de­res egen re­li­gion. SÅ LAD DET va­e­re min op­for­dring her­fra til bå­de pra­e­ster, me­nig­heds­råd og be­folk­nin­gen – brug kir­ker­ne og brug dem ger­ne kre­a­tivt!

PANELET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.