Und­gå den fryg­te­de syg­dom i hjer­nen

BT - - SUNDHED -

DE­MENS Men trods de skra­em­men­de be­reg­nin­ger er der fak­tisk mu­lig­hed for at trod­se den dy­stre sta­ti­stik og und­gå at bli­ve en af de 40.000. Og til­med ved hja­elp af nog­le enormt simp­le greb, som ik­ke kra­e­ver det sto­re af os.

Iføl­ge pro­fes­sor Ste­en Has­sel­balch fra Na­tio­nalt Vi­dens­cen­ter for De­mens kan man ale­ne ved at va­e­re so­ci­alt- og fy­sisk ak­tiv gø­re un­der­va­er­ker for at fore­byg­ge de­mens.

Det do­ku­men­te­re­de cen­tret tid­li­ge­re i år i sit Ade­xstu­die, hvor en grup­pe let­te­re de­men­te blev ud­sat for hård fy­sisk tra­e­ning sam­men, mens en an­den grup­pe kun blev ud­sat for kon­trol. Og re­sul­ta­tet vi­ste ty­de­ligt, at tra­e­nin­gen hav­de en ef­fekt på syg­doms­ud­vik­lin­gen.

»I den fore­byg­gen­de fa­se er det gavn­ligt og­så at spi­se sundt og sør­ge for at få be­hand­let sit blod­tryk og tjek­ket si­ne ko­leste­rol-tal, for al­le de hjer­te­kar-ri­si­ko­fak­to­rer spil­ler og­så ind på de­mens­ri­si­ko­en,« for­kla­rer han. Hold hjer­nen ak­tiv Det sam­me un­der­stre­ger hjer­ne­for­sker Tro­els W. Kja­erog til­fø­jer, at hjer­ne­mo­tion og­så er no­get, der bør stå højt på fore­byg­gel­ses­li­sten.

»Det er utro­lig vig­tigt for hjer­nen, at man bru­ger den. Og det gør man ik­ke, når man la­ver ru­ti­ner. Den skal ud­for­dres.

For ny­lig blev re­sul­ta­tet af et ca­na­disk stu­die of­fent­lig­gjort. Her hav­de man fulgt en grup­pe men­ne­sker med bå­de en­gelsk og fransk som mo­der­s­mål og en an­den grup­pe, som kun hav­de en­gelsk som mo­der­s­mål. Og det in­ter­es­san­te var, at de tospro­ge­de fik de­mens fi­re­et­halvt år se­ne­re end dem, der kun var ét-spro­ge­de.

Dét he­le ti­den at skul­le hol­de styr på, hvil­ket sprog man bru­ger, er alt­så med til at hol­de hjer­nen ak­tiv,« si­ger Tro­els W. Kja­er.

Beg­ge eks­per­ter un­der­stre­ger, at ar­ve­lig­hed og­så spil­ler en rol­le i for­hold til at ud­vik­le de­mens. Men for de fle­ste af os er der alt­så håb for­u­de.

Ved at føl­ge de simp­le råd og le­vereg­ler an­slår Ste­en Has­sel­balch i hvert fald, at man kan re­du­ce­re ri­si­ko­en for de­mens med mel­lem en tred­je­del og halv­de­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.