Øko-fo­der i madskå­le­ne

BT - - NYHEDER -

KA­E­LE­DYR Dy­re­e­je­re be­ta­ler ger­ne lidt ek­stra for at kun­ne fodre de­res pels­kla­ed­te ven­ner med øko­lo­gi. Så­le­des mel­der Øko­lo­gisk Lands­for­e­ning, at øko­lo­gisk hunde- og kat­temad har haft frem­gang i dan­ske su­per­mar­ke­der de se­ne­ste år.

»Mar­ke­det for øko­lo­gisk hund­eog kat­te­fo­der har va­e­ret et mar­ked i va­ekst,« si­ger mar­keds­kon­su­lent Hel­le Bos­sen fra Øko­lo­gisk Lands­for­e­ning.

En af for­hand­ler­ne af øko­lo­gisk fo­der er Coop, som sa­el­ger det un­der ma­er­ket Äng­la­mark. Det øko­lo­gi­ske hunde- og kat­te­fo­der har va­e­ret på hyl­der­ne i cir­ka to år i kon­cer­nens ka­e­der Su­perbrugs­en og Kvi­ck­ly.

»Vi sa­el­ger øko­lo­gisk dy­re­fo­der, for­di der er en in­ter­es­se for det hos de for­bru­ge­re, der selv er op­ta­get af at spi­se så øko­lo­gisk som mu­ligt,« si­ger kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tø­ren i Coop, Jens Juul Ni­el­sen.

Og der er ud­sigt til, at øko­lo­gi til ka­e­le­dy­re­ne skal fyl­de me­re i bu­tik­ker­ne frem­over. Sta­dig kun pro­mil­ler »Det har vist sig, at sal­get går godt, og der­for tror vi og­så, at der kom­mer fle­re va­ri­an­ter af øko­lo­gisk dy­remad de kom­men­de år,« si­ger Juul Ni­el­sen.

Det øko­lo­gi­ske fo­der ud­gør dog sta­dig kun pro­mil­ler af det sam­le­de salg af dy­re­fo­der i Coop-kon­cer­nen, forta­el­ler kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tø­ren. Hvor man­ge pen­ge sal­get ud­gør, er imid­ler­tid en for­ret­nings­hem­me­lig­hed.

Mil­jø­ma­es­si­ge for­de­le

»Der er ik­ke be­vi­ser for, at øko­lo­gisk fo­der er det bed­ste,« forta­el­ler dyr­la­e­ge, pro­fes­sor og spe­ci­a­list i kli­nisk er­na­e­ring Char­lot­te Bjørn­vad fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

»Der er en mas­se mil­jø­ma­es­si­ge for­de­le ved at kø­be øko­lo­gisk fo­der, for­di pro­duk­tio­nen af det net­op er me­re skån­som over for mil­jø­et. Men om øko­lo­gisk fo­der har en sund­heds­frem­men­de ef­fekt, det ved man fak­tisk ik­ke.

Til gen­ga­eld har stu­di­er vist, at der er øget risiko for så­kald­te svam­pe­tok­si­ner - alt­så gift­stof­fer - i øko­lo­gisk fo­der. Den slags kan øge ri­si­ko­en for le­ver­pro­ble­mer.«

Iføl­ge Øko­lo­gisk Lands­for­e­ning blev sal­get af øko­lo­gisk hund­emad i dan­ske su­per­mar­ke­der for­doblet fra 2013 til 2014. Og i før­ste hal­vår 2015 var sal­get 30 pro­cent stør­re end i sam­me pe­ri­o­de året før.

Og­så sal­get af øko­lo­gisk kat­temad blev for­doblet fra 2013 til 2014, men i 2015 er sal­get no­gen­lun­de på ni­veau med 2014, op­ly­ser Øko­lo­gisk Lands­for­e­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.