Jysk po­kal­fight

BT - - TV -

Fi­na­len i årets San­tan­der Cup står mel­lem de for­sva­ren­de liga- og po­kal­me­stre fra FCM Hånd­bold, der tør­ner sam­men med Vi­borg i JYSK Are­na i Sil­ke­borg. Vi­borg kan med en sejr sik­re sig po­kal­tit­len for 11. gang i klub­bens hi­sto­rie, men de kom­mer på en sva­er op­ga­ve, da FCM har set sta­er­ke­re ud end hol­det fra dom­kir­ke­by­en. Hånd­bold TV 2: 16.05

Vi­ce­kri­mi­nal­kom­mis­sa­er Carl Mørck bli­ver ef­ter en uhel­dig epi­so­de over­flyt­tet til af­de­ling Q for uopkla­re­de sa­ger, og her op­da­ger han nog­le uove­r­ens­stem­mel­ser i en sag, hvor po­li­ti­ke­ren Me­re­te Lyng­gard for­svandt un­der mysti­ske om­sta­en­dig­he­der. Egent­lig skal Mørck ba­re luk­ke sa­gen, der er hen­lagt som for­modet selv­mord, men først vil han li­ge, trods che­fer­nes pro­te­ster, kig­ge na­er­me­re på nog­le de­tal­jer. Kvin­den i bu­ret TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.