’Det kan da godt va­e­re, der går lidt pa­nik i mig’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DR-LE­GEN­DER

»Jeg er sta­dig i DR Sporten. På en TBA (tids­be­gra­en­set an­sa­et­tel­se, red.) frem til OL na­e­ste som­mer. Ef­ter­som jeg har va­e­ret i Danmarks Ra­dio i man­ge år, hav­de jeg en lang op­si­gel­se, og da den så var slut, blev jeg til­budt en for­la­en­gel­se, så jeg kan bli­ve her til og med OL.«

»Hvad der så skal ske bag­ef­ter, aner jeg ik­ke. Der er sta­dig et godt styk­ke tid til, men det kan da godt va­e­re, der går lidt pa­nik i mig, når vi kom­mer ta­et­te­re på.«

»Jeg har haft en dej­lig tid i DR Sporten og har det så­dan set sta­dig­va­ek. Jeg var hel­dig at va­e­re på den plads, jeg var, da hånd­bol­den boo­me­de. I al be­ske­den­hed var Danmarks Ra­dio jo selv med til at ki­ck­star­te in­ter­es­sen ved at gå ind og sat­se på det. I den for­stand sy­nes vi og­så, vi har en an­del i den sto­re suc­ces, det blev.«

»Der har va­e­ret man­ge sto­re op­le­vel­ser. Det var sjovt at se, at da kvin­der­ne boo­me­de, fik vi en mas­se nye kun­der ind i bu­tik­ken. Ind­til da hav­de kvin­der ik­ke set ret me­get sport på tv, men nu kom de med. Det var sjovt at va­e­re med til. I dag har man jo ind­tryk af, at når kvin­der­ne spil­ler i de­cem­ber, har det na­er­mest sta­tus som ju­le­ka­len­der. Folk hyg­ger sig med hånd­bol­den sam­men med ju­le­hyg­gen.« Var hel­dig »Jeg kom til DR i som­me­ren ’88. DR mang­le­de en, som hav­de be­ska­ef­ti­get sig med hånd­bold, og jeg hav­de va­e­ret bå­de spil­ler og dom­mer og vid­ste der­for me­get om det. Jeg var hel­dig, at job­bet faldt i min tur­ban. Min før­ste op­ga­ve var kvin­der­nes B-VM, som blev holdt i Dan­mark i 1989. Fra 1993 var jeg så virkelig med i op­tu­ren. Der slog kvin­der­ne for al­vor igen­nem med VM-sølv. Men min før­ste sto­re op­ga­ve som kom­men­ta­tor var tid­li­ge­re i 1993 til ma­en­de­nes VM i Sve­ri­ge med Keld Ni­el­sen som land­stra­e­ner.«

»Det var be­stemt ik­ke sjovt at bli­ve fy­ret. Det tror jeg ik­ke, det er for no­gen. Men jeg valg­te fra star­ten at si­ge, at jeg har haft et godt liv i DR Sporten. Så i ste­det for at va­e­re sur og tva­er, vil jeg hel­le­re kig­ge på, at jeg har haft rig­tig man­ge go­de år. Jeg er ik­ke bit­ter i dag. Det er li­vet for kort til.«

»Jeg bor i dag i Tøl­lø­se med min ko­ne. Bør­ne­ne bor ik­ke hjem­me la­en­ge­re. De spil­le­de al­le hånd­bold, da de var min­dre, men gør det ik­ke la­en­ge­re.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.