In­tet slår hår­de­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

er, at sam­men­ha­en­gen mel­lem foot­ball og hjer­neska­der er ble­vet om­talt af jour­na­li­ster og i bo­gen ’Le­ague of De­ni­al’, der se­ne­re blev om­sat af PBS-pro­gram­met ’Front­li­ne’ til en prisvin­den­de tv-do­ku­men­tar. Men en Hol­lywood-film når så bredt et pu­bli­kum, at den kan aen­dre sy­net på USAs mest po­pu­la­e­re sport for evigt. Isa­er når der lig­ger en ind­byg­get an­kla­ge om, at NFL be­vidst har af­vist en­hver sam­men­ha­eng for at be­skyt­te sin mil­li­ar­din­du­stri. For hvem i NFL vid­ste hvad hvor­når?

Der er al­le­re­de tegn på en sti­gen­de be­kym­ring i be­folk­nin­gen for, om foot­ball er for far­ligt. En me­nings­må­ling vi­ste sid­ste år, at halv­de­len af ame­ri­ka­ner­ne ik­ke vil­le la­de de­res søn spil­le, og det sam­me har pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma fle­re gan­ge sagt.

Og­så Mor­ten An­der­sen, den dan­ske eks­ki­ck­er, der hol­der re­kor­den for flest score­de po­int i NFL, og hvis 16-åri­ge søn, Se­ba­sti­an, be­gynd­te at spil­le li­ne­ba­ck­er sid­ste år, har si­ne be­ta­en­ke­lig­he­der.

»Hvor­dan er sik­ker­he­den? Hvor far­ligt er det? Hjel­me­ne er ble­vet bed­re, men de kan ik­ke hin­dre hjer­ne­rystel­ser. Spil­ler­ne bli­ver stør­re og stør­re, og kol­li­sio­ner­ne bli­ver vold­som­me­re. Der­for er det vig­tigt, at de un­ge la­e­rer at ta­ck­le or­dent­ligt, og at man har la­vet reg­ler­ne om, så man be­skyt­ter ho­ve­d­et. Men der er ri­si­ci ved al sport,« si­ger Mor­ten An­der­sen til BT over te­le­fo­nen fra hjem­met i Bu­ford na­er At­lan­ta.

I marts i år ske­te det uund­gå­e­li­ge. Chris Bor­land cho­ke­re­de NFL-ver­de­nen ved at indstil­le kar­ri­e­ren af frygt for at en­de som ring­vrag på grund af de man­ge slag til ho­ve­d­et. I en al­der af blot 24 år og ef­ter kun én sa­e­son i liga­en, hvor hans pra­e­sta­tio­ner var så iøj­ne­fal­den­de, at han modt­og én stem­me i kårin­gen af årets de­fen­si­ve første­års­spil­ler og blev spå­et en gl­or­va­er­dig kar­ri­e­re.

»Jeg vil ae­r­ligt talt ba­re gø­re, hvad der er bedst for mit hel­bred. Ud fra hvad jeg har re­sear­chet mig frem til og op­le­vet, er det ik­ke det va­erd,« sag­de han til ESPN og til­fø­je­de:

»Jeg er be­kym­ret for, at det er for sent at stop­pe, hvis man ven­ter, til man har symp­to­mer.« En le­gen­des for­fald Symp­to­mer var der nok af hos Mi­ke Web­s­ter, der som of­fen­siv linje­mand for Pitts­burgh Ste­e­lers vandt fi­re Su­per Bowl-tit­ler og se­ne­re blev valgt ind i Hall of Fa­me, in­den han i en al­der af 50 år end­te på Oma­lus ob­duk­tions­bord ef­ter et hjer­te­an­fald.

Mi­ke Web­s­ters liv var grad­vist gå­et i op­løs­ning, og han hav­de for­vand­let sig til en per­son, som knap nok kun­ne ta­ge va­re på sig selv, og som de fa­er­re­ste kun­ne gen­ken­de. Han hav­de øds­let he­le sin for­mue bort, var ble­vet for­ladt af sin fa­mi­lie, af­ha­en­gig af ADHD­me­di­ci­nen Ri­ta­lin og bo­e­de til sidst i sin pi­ck­up.

Fy­sisk var Mi­ke Web­s­ter ved at fal­de fra hin­an­den og tab­te blandt an­det fle­re af si­ne ta­en­der. Da han ik­ke hav­de råd til at gå til tand­la­e­gen, li­me­de han dem fast i mun­den igen. På

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.