End sand­he­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

grund af vold­som­me, mi­gra­e­ne­lig­nen­de an­fald var den ene­ste må­de, han kun­ne fal­de i søvn på, of­te at bli­ve skudt med en strøm­pi­stol, så han besvimede.

Men­talt vi­ste Web­s­ter blandt an­det tegn på de­mens, pa­ra­noia, depression, hukom­mel­ses­tab og hu­mør­sving­nin­ger, der ud­mønt­e­de sig i plud­se­li­ge ra­se­ri­an­fald. Han køb­te et hav af vå­ben og fab­le­de om at vil­le dra­e­be folk fra NFL-ad­mi­ni­stra­tio­nen, som iføl­ge Web­s­ter var an­svar­lig for hans pro­ble­mer.

Fun­det af CTE i Mi­ke Web­s­ters hjer­ne før­te snart til fle­re do­ku­men­te­re­de til­fa­el­de. I alt er der ble­vet kon­sta­te­ret CTE i 88 ud af de 92 af­dø­de spil­le­re, hvis hjer­ner er ble­vet do­ne­ret til NFLs hjer­ne­bank på Bo­ston Uni­ver­si­ty. CTE er og­så ble­vet fun­det i fem af­dø­de spil­le­re fra is­ho­ck­ey­liga­en NHL.

Fa­el­les for fle­re af de spil­le­re, der er ble­vet un­der­søgt for CTE, er, at de har be­gå­et selv­mord. Blandt dem er Sha­ne Dro­nett, der sam­men Mor­ten An­der­sen, var en del af At­lan­ta Falcons’ Su­per Bowl-hold i 1998-sa­e­so­nen. Da hold­kam­me­ra­ter­ne mød­tes 10 år se­ne­re, be­ma­er­ke­de de, at Dro­nett var som for­vand­let.

»Han var helt an­der­le­des. Man kun­ne se i hans øj­ne, at han var for­vir­ret og vred. Det var uhyg­ge­ligt at se. Han og jeg ple­je­de at ta­ge pis på hin­an­den, men det kun­ne han ik­ke la­en­ge­re. Vi hav­de ham al­le mista­enkt for at ha­ve CTE, men vi vid­ste ik­ke, hvor des­pe­rat han var,« forta­el­ler Mor­ten An­der­sen til BT.

I 2009 be­gik Sha­ne Dro­nett i en al­der af 38 år selv­mord ef­ter først at ha­ve ret­tet en pi­stol mod sin ko­ne, som dog flyg­te­de ud af hu­set.

Det sam­me gjor­de Da­ve Du­er­son, tid­li­ge­re for­svars­spil­ler for Chi­ca­go Bears. 17. fe­bru­ar 2011 ret­te­de han sin for­kro­me­de Taurus-re­vol­ver mod sit hjer­te og tryk­ke­de af.

Bå­de Web­s­ter, Dro­nett og Du­er­son for­nem­me­de, at no­get var galt, men ik­ke hvad det var. Der er nem­lig ét ulø­se­ligt pro­blem for­bun­det med at fast­slå, hvor­vidt en spil­ler li­der af CTE: Han skal va­e­re død. For­lig til en mil­li­ard dol­lar Pro­ble­met med at kon­sta­te­re CTE hos spil­le­re, mens de er i li­ve, har gi­vet NFL en åb­ning, som liga­en har be­nyt­tet sig af i åre­vis. MTBI-ko­mitéen har i alt ud­gi­vet 16 rap­por­ter, hvori en­hver sam­men­ha­eng mel­lem at spil­le foot­ball og hjer­neska­der bli­ver af­fe­jet – na­er­mest som et ek­ko af to­bak­sin­du­stri­ens top­di­rek­tø­rer, der i 1980er­ne af­vi­ste, at ryg­ning kun­ne gi­ve kra­eft – og un­der­vejs har NFL gjort, alt hvad den kun­ne for at miskre­di­te­re Ben­net Oma­lus forsk­ning.

Det er den­ne Davids kamp mod Go­li­at, ’Con­cus­sion’ fol­der ud. Som Oma­lu får at vi­de i fil­men, er han op­pe mod en magt­fak­tor, der ’ejer en dag om ugen – den dag, kir­ken ple­je­de at eje’.

Oma­lus forsk­ning var dog en va­eg­tig år­sag til, at 75 tid­li­ge­re spil­le­re i 2011 sagsøg­te NFL for at ’ud­bre­de for­fal­sket forsk­ning’ og på den må­de skju­le sam­men­ha­en­gen mel­lem at spil­le foot­ball og ri­si­ko­en for hjer­neska­der. Snart fulg­te en ka­ska­de af søgs­mål fra me­re end 5.000 eks­spil­le­re, så NFL valg­te at ind­gå et for­lig til en mil­li­ard dol­lar, der i april i år blev god­kendt af en dom­mer. For­li­get be­ty­der, at spil­le­re de na­e­ste 65 år vil kun­ne få er­stat­ning, hvis de har på­dra­get sig de­ge­ne­ra­ti­ve syg­dom­me som for ek­sem­pel de­mens el­ler Alzhei­mers.

Iføl­ge NFLs eg­ne esti­ma­ter vil om­kring 20.000 spil­le­re va­e­re om­fat­tet af for­li­get. NFL skøn­ner, at op mod 6.000 spil­le­re, ta­et på hver tred­je, ri­si­ke­rer at ud­vik­le symp­to­mer. Liga­en tø­ver dog sta­dig med at an­er­ken­de, at foot­ball kan gi­ve hjer­neska­der, selv om NFL via re­gela­en­drin­ger, som for ek­sem­pel gør det ulov­ligt at ta­ck­le i ho­ved­re­gio­nen, hvis en spil­ler er for­svars­løs, har for­søgt at gø­re spil­let me­re sik­kert.

Al­li­ge­vel er for­li­get ble­vet an­ket. Sagsø­ger­ne me­ner, be­lø­bet er for lil­le, for­di NFLs år­li­ge ind­ta­eg­ter be­lø­ber sig til 10 mil­li­ar­der dol­lar. Des­u­den fik NFL ind­skre­vet i for­ligstek­sten, at liga­en ik­ke kan hol­des an­svar­lig, hvis spil­ler­ne se­ne­re i li­vet får kon­sta­te­ret hjer­neska­der. Et skud mel­lem øj­ne­ne Og så er vi til­ba­ge ved den fraklip­pe­de sce­ne fra ’Con­cus­sion’ med mid­nats­opkal­det til Ro­ger Goo­dell. For NFL vil­le selv­føl­ge­lig ik­ke kun­ne ac­cep­te­re, at det an­ty­des, at liga­ens øver­ste chef har for­søgt at fe­je en for­bin­del­se mel­lem foot­ball og hjer­neska­de ind un­der gulv­ta­ep­pet.

In­struk­tør og ma­nuskript­for­fat­ter Pe­ter Lan­des­man be­kra­ef­te­de i sep­tem­ber, at sce­nen med Goo­dell er ble­vet klip­pet ud, men har pu­re af­vist, at det er sket for at und­gå et sags­an­la­eg fra NFL, selv om la­ek­ke­de e-mail fra So­ny Pi­c­tu­res iføl­ge New York Ti­mes in­si­nu­e­rer det mod­sat­te.

»Vi vil­le ba­re ik­ke gi­ve NFL fod­fa­e­ste til at si­ge, ’det her er op­dig­tet’, og der­med ska­de fil­mens tro­va­er­dig­hed,« sag­de Pe­ter Lan­des­man den­gang til New York Ti­mes og be­grun­de­de ude­la­del­sen med, at han kun hav­de hørt om opkal­det fra an­den­hånd­skil­der.

Som re­ak­tion på bal­la­den om­kring fil­men ud­send­te NFL en kort­fat­tet pres­se­med­del­el­se.

’Vi sy­nes, det er op­mun­tren­de, at der er en lø­ben­de op­ma­er­k­som­hed på det vig­ti­ge em­ne, som spil­ler­nes hel­bred og sik­ker­hed er. Det er vo­res hø­je­ste pri­o­ri­tet,’ lød det.

Pe­ter Lan­des­man er da hel­ler ik­ke be­kym­ret for, om folk sy­nes, fil­men er for ven­ligt stemt over for NFL.

»En­hver, som ser fil­men, ved, at den er et skud li­ge mel­lem øj­ne­ne på NFL. Ik­ke for­di vi går ef­ter at få NFL ned med nak­ken, men for­di sand­he­den er vo­res for­svar,« sag­de han til USA To­day, da ’Con­cus­sion’ blev vist for jour­na­li­ster i Hol­lywood i novem­ber.

Selv sport­sjour­na­li­ster, der le­ver af at hyl­de bå­de skøn­he­den og bruta­li­te­ten ved spil­let, har er­kendt, at fil­men har gi­vet stof til ef­tertan­ke.

»Det­te er den bed­ste foot­bal­l­film, der no­gen­sin­de er la­vet (og jeg har set dem al­le), for­di den gør no­get, jeg godt kan li­de, hvil­ket er at stop­pe op og un­der­sø­ge tin­ge­ne na­er­me­re. Jeg vil sta­dig el­ske den­ne sport, spil­le ma­na­ger­spil og skri­ve om spil­ler­ne. Men li­ge nu, i det­te øje­blik, får ’Con­cus­sion’ mig til at kig­ge me­re ind­gå­en­de på den sport, som vi al­le til­be­der. Og det er ik­ke et kønt syn,« som Mi­ke Fre­e­man, in­ter­net­ma­ga­si­net Blea­cher Reports før­en­de NFL-skri­bent, skrev ef­ter at ha­ve set fil­men.

For som der står skre­vet hen over film­pla­ka­ten: ’In­tet slår hår­de­re end sand­he­den’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.