Er Magnus­sen nu ’be­ta­lings­kø­rer’?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KE­VIN MAGNUS­SENS FOR­MEL 1-ska­eb­ne lig­ger nu i dan­ske sponso­rers ha­en­der. Glem den sen­sa­tio­nel­le an­den­plads i de­but-grand­prixet i Mel­bour­ne. Glem at han re­elt var hur­ti­ge­re end fel­tets mest er­far­ne kø­rer (eks­ver­dens­me­ster Jen­son But­ton) i sin rook­ie-sa­e­son. Glem snak­ken om en ’kom­men­de ver­dens­me­ster’ (ci­tat: McLa­ren-boss Ron Den­nis). Der skal pen­ge på bor­det, hvis Ke­vin Magnus­sen skal kø­re For­mel 1 i 2016.

Be­ty­der det så, at han er dum­pet ned i klas­sen med ’be­ta­lings­kø­re­re’ a la yn­ke­li­ge Pa­stor Mal­do­na­do, der kun er med i For­mel 1-fel­tet for­di hans ve­nezu­elan­ske sponso­rer be­ta­ler Lo­tus/ Re­nault 250 mil­li­o­ner kro­ner om året? NEJ – NA­TUR­LIG­VIS ik­ke.

Der er ik­ke no­gen fast de­fi­ni­tion på en ’be­ta­lings­kø­rer’. Men i min ord­bog hand­ler det om en kø­rer, der pri­ma­ert har sit sa­e­de, for­di han har sponso­rer med til tea­met. Ta­len­tet spil­ler alt­så kun en se­kun­da­er rol­le.

Ke­vin Magnus­sen for­kla­re­de mig for ny­lig om For­mel 1-vir­ke­lig­he­den an­no 2016. Ra­cer­kø­re­re hand­les i dag som ’pak­ker’, der skal va­e­re så at­trak­ti­ve som mu­ligt. Ta­lent er en vig­tig in­gre­di­ens i ’pak­ken’ - hos de største og ri­ge­ste team må­ske det ene­ste, der bli­ver lagt va­egt på. En an­den in­gre­di­ens i ’pak­ken’ er øko­no­misk op­bak­ning, der na­tur­lig­vis bli­ver vig­ti­ge­re og vig­ti­ge­re, jo fat­ti­ge­re tea­met er. An­dre in­gre­di­en­ser er for ek­sem­pel er­fa­ring, na­tio­na­li­tet og tek­nisk ind­sigt. MAN KAN EF­TER min me­ning kun ta­le om en ’be­ta­lings­kø­rer’, når den øko­no­mi­ske op­bak­ning bli­ver den vig­tig­ste – og i grel­le til­fa­el­de ene­ste – in­gre­di­ens i ’pak­ken’.

Og dér er Ke­vin Magnus­sen na­tur­lig­vis ik­ke. Bort­set fra na­tio­na­li­tet (Dan­mark er ba­re ik­ke sa­er­lig hipt i For­mel 1) sco­rer han højt med al­le de an­dre in­gre­di­en­ser. Men for­di hans ma­na­ge­ment har so­vet i ti­men, står han nu i en si­tu­a­tion, hvor han må op­ti­me­re sin i for­vej­en im­po­ne­ren­de ’pak­ke’ med en el­ler fle­re sponso­rer. DET ER EN fru­stre­ren­de si­tu­a­tion, for Ke­vin Magnus­sen har gjort sit ar­bej­de fan­ta­stisk. Der er ik­ke kom­met kon­kre­te om­gang­sti­der fra hans test for Pors­ches Le Mansteam og Mer­ce­des i DTM, men jeg hø­rer kun po­si­ti­ve mel­din­ger. Bå­de Pors­che og Mer­ce­des be­nyt­te­de lej­lig­he­den til at af­prø­ve en hånd­fuld nye kø­re­re, og dan­ske­ren var an­gi­ve­ligt hur­tigst ved beg­ge test.

For at etab­le­re en må­le­stok for rook­i­er­ne, lod bå­de Pors­che og Mer­ce­des en af de­res fa­ste kø­re­re sa­et­te en om­gangs­tid in­den Magnus­sen og co. blev slup­pet løs. Hos Pors­che var det tid­li­ge­re Le Mansvin­der og re­ge­ren­de sport­s­vogns­ver­dens­me­ster Ti­mo Bern­hard, og hos Mer­ce­des var det tid­li­ge­re DTM-me­ster Gary Paf­fett (der har kørt i se­ri­en i 12 år), der sat­te ti­den. Iføl­ge mi­ne kil­der var Magnus­sen hur­ti­ge­re end bå­de Bern­hard og Paf­fett – i sit al­ler­før­ste for­søg i hen­holds­vis en Le Mans-pro­to­ty­pe og en DTM-stan­dard­vogn. TE­STE­NE UN­DER­STRE­GE­DE KE­VIN Magnus­sens unik­ke ta­lent. Et ta­lent, der i en el­ler an­den grad vil gå til spil­de i al­le an­dre klas­ser end For­mel 1. Der­for skal hans ’pak­ke’ hur­tigst mu­ligt op­ti­me­res med dan­ske sponso­rer, og For­mel 1-frem­ti­den skal sik­res.

Som Mer­ce­des hjalp Mi­cha­el Schu­ma­cher ind i For­mel 1. Som Red Bull sør­ge­de for Se­ba­sti­an Vet­tels For­mel 1-de­but. Som Jy­ske Bank støt­te­de Tom Kri­sten­sens Au­di-team i bå­de Le Mans og DTM­se­ri­en.

Der var in­gen af dem, der var be­ta­lings­kø­re­re. Og det er Ke­vin Magnus­sen hel­ler ik­ke.

PE­TER NYGAARD, BTs F1-KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.