Ar­bejds­løs ind­van­drer vandt 2,9 mil­li­o­ner

BT - - NYHEDER -

og jeg nog­le da­ge ik­ke en­gang har fem eu­ro til­sam­men,« si­ger han til lo­ka­la­vi­sen La Voz de Al­meira.

For at kun­ne for­stå den si­tu­a­tion, som den ar­bejds­lø­se Nga­me stod i, før han vandt mil­li­on­pra­e­mi­en, skal vi spo­le ti­den om­kring ot­te år til­ba­ge.

Til­ba­ge til den­gang, hvor han i en skrø­be­lig tra­ebåd fra Ma­rok­kos kyst sat­te kur­sen mod Te­ne­ri­fe og et bed­re liv. I tra­ebå­den var Nga­me og hans ko­ne sam­men med 63 an­dre per­so­ner. Men bå­den var en­ten over­fyldt el­ler gan­ske en­kelt ik­ke sø­dyg­tig nok, og den for­li­ste. Red­det fra druk­ne­dø­den Hel­dig­vis blev Nga­me og hans ko­ne red­det af den span­ske kystvagt, som Nga­me skyn­der sig at ro­se, mens han med sin vin­der­kupon har ver­dens op­ma­er­k­som­hed.

»Der var 65 men­ne­sker om bord på den båd. Jeg øn­sker at tak­ke spa­ni­er­ne og den span­ske re­ge­ring for at red­de mig, da jeg var på ha­vet,« ly­der det fra den 35-åri­ge se­ne­ga­le­ser. Fy­ret for ny­lig Den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an skri­ver på sin hjem­mesi­de, at den hel­di­ge vin­der bor lidt uden for den syds­pan­ske by Almeria sam­men med sin ko­ne, der tog tu­ren med ham fra Se­ne­gal.

Her har de, si­den de kom der­til, for­søgt at få mad på bor­det ved at sam­le frugt og grønt i et af de man­ge driv­hu­se i om­rå­det. Men for ny­ligt blev Nga­me af­ske­di­get fra sit job i et af driv­hu­se­ne, og frem­ti­den så der­for ik­ke alt for lys ud for ham og hans ko­ne.

22. de­cem­ber tog de­res liv en ko­ven­ding, da Nga­me trak en vin­der­kupon i det sto­re ju­le­lot­te­ri.

Det span­ske ju­le­lot­te­ri ’El Gor­do’ er det lot­te­ri i ver­den, som har den største pra­e­mie­pul­je. Sam­let set var der i år lod­der til en va­er­di af 2,2 mil­li­ar­der eu­ro – 16,4 mil­li­ar­der kro­ner, så Nga­me var ik­ke den ene­ste, der hav­de vin­der­num­me­ret 79140.

Fak­tisk var der he­le 1.600 men­ne­sker, der vandt i ju­le­lot­te­ri­et, som lidt aty­pisk er byg­get op om­kring den tan­ke, at de sto­re sum­mer skal for­de­les ud på man­ge vin­de­re i ste­det for et par få.

’El Gor­do’, der har vok­set sig til at bli­ve en fast del af den span­ske ju­le­tra­di­tion, er ble­vet af­holdt hvert år si­den 1812.

End ik­ke den span­ske bor­ger­krig i 1936-1939, hvor Spanien var delt i to, kun­ne stop­pe lot­te­ri­et. Un­der kon­flik­ten holdt hver part nem­lig sin egen lod­tra­ek­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.