’Her har du min far

BT - - NYHEDER -

bed­ste, lan­det har at by­de på,« skri­ver Chri­sti­an Mørk og fort­sa­et­ter sit brev til Støj­berg:

»Mig be­kendt blev min ol­de­mor ik­ke bedt om at af­le­ve­re si­ne va­er­di­gen­stan­de ved gra­en­sen. Med tan­ke på al­le dem, der nu står for at bli­ve ud­sat for den­ne ned­va­er­di­gel­se, sen­der jeg Dem der­for nu min far­mors ring. (Det er ik­ke en vi­el­ses­ring, for jeg ved, De har sagt, at det kun er al­le de an­dre gen­stan­de, der kan la­eg­ges be­slag på),« skri­ver be­st­sel­ler­for­fat­te­ren Chri­sti­an Mørk, der er søn af sku­e­spil­ler­ne Sus­se Wold og Erik Mørk.

For­fat­te­ren for­står godt, at man­ge er be­kym­ret for, om det bli­ver dyrt for Dan­mark at hu­se flygt­nin­ge. Men hvad får man egent­lig ud af at ransa­ge de­res ta­sker, spør­ger han.

»Hvor man­ge sa­ger har der re­elt va­e­ret ved gra­en­sen, hvor tol­de­re og po­li­ti­et har set, at her an­kom­mer de med en stor po­se di­a­man­ter? Hvor man­ge pen­ge vil po­li­ti­et kun­ne ind­dri­ve? Det er sym­bol­po­li­tik, og i ste­det bør man ta­le om den re­el­le si­tu­a­tion. De pen­ge, der kom­mer ind, gi­ver ik­ke sa­er­lig me­get - til gen­ga­eld vil det gi­ve rig­tig me­get mi­nus på Danmarks om­døm­me,« si­ger Chri-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.