Mors ring’

BT - - NYHEDER -

sti­an Mørk, der gen­nem en år­ra­ek­ke har bo­et i USA.

Her bli­ver nyhe­den om In­ger Støj­bergs lov­for­slag og­så dis­ku­te­ret, ef­ter at sto­re ame­ri­kan­ske avi­ser har om­talt sa­gen, hvor Dan­mark bli­ver sam­men­lig­net med na­zi­ster­ne un­der An­den Ver­denskrig. Kan det va­e­re rigtigt? »Når jeg si­ger, jeg kom­mer fra Dan­mark, spør­ger folk ind til det. De vil hø­re, om det har sin rig­tig­hed – vil Dan­mark ta­ge smyk­ker fra asylan­sø­ge­re? Jeg for­kla­rer dem så, at det vil re­ge­rin­gen, hvis va­er­di­en er høj nok. Det er de gan­ske ryste­de over, at man kan fin­de på,« si­ger Chri­sti­an Mørk.

Han af­slut­ter sit ma­skin­skrev­ne brev til In­ger Støj­berg:

»Hvis ik­ke po­li­ti­et øn­sker at vur­de­re rin­gen, kan de trygt be­hol­de den al­li­ge­vel, som et pant med til­ba­ge­vir­ken­de kraft, for jeg har me­get at va­e­re Dan­mark tak­nem­me­lig for. Ik­ke mindst dets bor­ge­res ev­ne til at hand­le med om­tan­ke og va­er­dig­hed frem for blind­hed.«

Et par timer ef­ter Chri­sti­an Mørk lag­de sit brev på Fa­ce­book, hav­de fle­re end 5.000 gi­vet hans brev en ’thumbs up.’ Og mindst én an­den kom­men­ta­tor med­del­te, at hun hav­de af­sendt et lig­nen­de brev med en ring til Støj­berg.

Me­re end 15.000 har fo­re­lø­big skre­vet un­der på en for­mel pro­test mod Støj­bergs lov­for­slag. For­sla­get støt­tes af So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, Ven­stre, De Kon­ser­va­ti­ve, Li­be­ral Al­li­an­ce samt Dansk Fol­ke­par­ti.

Støj­berg har for ny­lig sagt, at det ik­ke er me­nin­gen, at po­li­ti­et skal kon­fi­ske­re ek­sem­pel­vis vi­el­ses­rin­ge, og Na­ser Kha­der fra De Kon­ser­va­ti­ve har sagt, at par­ti­et ik­ke er med på lov­for­sla­get, hvis flygt­nin­ge kan ri­si­ke­re at få ind­dra­get ’ure, rin­ge, halska­e­der, el­ler hvad de el­lers måt­te ba­e­re på sig af per­son­li­ge gen­stan­de’. Vi­el­ses­rin­ge fre­des På den an­den si­de har DFs ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer Mar­tin Hen­rik­sen sagt, at ho­ved­reg­len skal va­e­re, at vi­el­ses­rin­ge ik­ke kon­fi­ske­res, men at det kom­mer an på va­er­di­ens stør­rel­se. Des­u­den har Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer Jakob El­le­mann-Jen­sen ud­talt til Ber­ling­s­ke, at smyk­ker kan bru­ges til at be­ta­le asylan­sø­ge­res op­hold på asyl­cen­tre­ne, »hvis man har til­fa­el­de, hvor smyk­ker­ne er van­vit­tigt va­er­di­ful­de. Hvor va­er­di­ful­de, kan jeg ik­ke sa­et­te pris på«.

Af lov­for­sla­get frem­går det, at al­le va­er­di­gen­stan­de kan kon­fi­ske­res. Her er det nem­lig ik­ke spe­ci­fi­ce­ret, hvil­ke gen­stan­de det dre­jer sig om. Støj­berg på ju­le­fe­rie I for­sla­get står blandt an­det: »Po­li­ti­et kan vi­si­te­re en asylan­sø­ger og ransa­ge asylan­sø­ge­rens ba­ga­ge med hen­blik på at sik­re pen­ge og va­er­di­gen­stan­de til da­ek­ning af ud­gif­ter­ne til den på­ga­el­den­des un­der­hold. Ud­la­en­din­ge­myn­dig­he­der­ne kan ta­ge pen­ge og va­er­di­gen­stan­de til da­ek­ning af se­ne­re ud­gif­ter til asylan­sø­ge­rens un­der­hold i be­va­ring.«

Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra In­ger Støj­berg, der hol­der fri i juledagene.

Det har hel­ler ik­ke va­e­ret mu­ligt at få op­lyst, hvor man­ge bre­ve med smyk­ker Støj­berg ind­til vi­de­re har mod­ta­get i In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et, da al­le er på fe­rie ind­til 4. ja­nu­ar. Lov­for­sla­get er igen på dags­or­de­nen i Fol­ke­tin­get 13. ja­nu­ar.

Chri­sti­an Mørk er født i 1967 og vok­set op på Fre­de­riks­berg. Søn af sku­e­spil­ler­ne Erik Mørk og Sus­se Wold. Han de­bu­te­re­de som for­fat­ter med be­st­sel­le­ren ’De ti her­ske­re’ i 2006. Så kom ro­ma­ner­ne ’Dar­ling Jim’ og ’Skyg­ger­nes Hav’. Ud­dan­net jour­na­list ved Co­lum­bia Uni­ver­si­ty og har ar­bej­det på film­ma­ga­si­net Va­ri­e­ty og avi­sen The New York Ti­mes. Des­u­den har han ar­bej­det som film­pro­du­cer i Hol­lywo­ord fra 1993-1998. Bo­sat i New York.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.