Årets drab

BT - - NYHEDER -

DRAB 2015 Ter­r­or­an­gre­bet ved Kr­udt­tøn­den og den jø­di­ske sy­na­go­ge i Kø­ben­havn. Den drabs­sig­te­de sy­geple­jer­ske fra Ny­kø­bing Fal­ster. Og en de­ci­de­ret lik­vi­de­ring af tre un­ge ma­end på Fre­de­riks­berg. Det er nog­le af de mar­kan­te sa­ger, som stik­ker ud i et drabsår, der el­lers lig­ner nor­ma­len på man­ge om­rå­der.

I alt er 44 per­so­ner ble­vet dra­ebt i Dan­mark i år iføl­ge Ritzaus op­lys­nin­ger. Tre af til­fa­el­de­ne be­teg­nes som vold med dø­den til føl­ge.

Der­u­d­over har Born­holm én sag, hvor det end­nu ik­ke er af­kla­ret, hvor­vidt der var ta­le om døds­vold el­ler grov vold. Hvis det er det før­ste, en­der dr­ab­stal­let på 45.

Det var kun tre da­ge ef­ter nytår, at den før­ste per­son mi­ste­de li­vet. En 58-årig mand i Nord­jyl­land blev ta­e­sket så grumt med blandt an­det et ba­se­ball-bat, at han dø­de af det. Kni­ven som drabs­vå­ben I det sto­re he­le lig­ner drabsår­et de fo­re­gå­en­de - bå­de hvad an­går an­tal drab, drabs­me­to­de, og hvor­vidt der var en re­la­tion mel­lem of­fer og ger­nings­mand.

»Det sva­rer egent­lig til, hvad vi ple­jer at se,« ly­der det fra la­e­ge fra In­sti­tut for Rets­me­di­cin ved Aar­hus Uni­ver­si­tet As­ser He­de­gård Thom­sen, der for­sker i de se­ne­ste 25 års drab be­gå­et i lan­det.

Li­ge­som sid­ste år var det mest an­vend­te drabs­vå­ben i 2015 en kniv, som 17 per­so­ner i år blev dra­ebt med.

»Det er den hyp­pig­ste drabs­me­to­de. Det har det va­e­ret i man­ge år. Du har en kniv der­hjem­me - du har ik­ke en pi­stol,« for­kla­rer As­ser He­de­gård Thom­sen om det ’po­pu­la­e­re’ vå­ben.

Det er hel­ler ik­ke lang tid si­den, at det se­ne­ste knivdrab blev be­gå­et. 9. de­cem­ber blev en mand stuk­ket ihjel i Aar­hus.

Døg­net mel­lem 9. og 10. de­cem­ber var us­a­ed­van­ligt tragisk. Et an­det sted i Aar­hus fandt po­li­ti­folk et fi­re­årigt barn, der var ble­vet kvalt til dø­de. Og i Nør­re­sund­by blev et for­bra­endt lig af en 51-årig mand fun­det på en gra­es­pla­e­ne ved en bo­lig­blok.

I al­le tre til­fa­el­de mista­en­kes el­ler har fa­mi­lie­med­lem­mer el­ler na­e­re be­kend­te er­kendt at ha­ve stå­et bag dra­be­ne. Så­dan er det of­te i drabs­sa­ger. Mord i fa­mi­li­en »I Dan­mark - og i øv­rigt og­så fle­re ste­der i ud­lan­det - har det i man­ge år va­e­ret så­dan, at det er in­den for de na­e­re re­la­tio­ner, at de fle­ste drab sker,« forta­el­ler As­ser He­de­gård Thom­sen.

I år har hel­ler ik­ke va­e­ret no­gen und­ta­gel­se. I 24 af årets drabs­sa­ger har der va­e­ret el­ler I Dan­mark - og i øv­rigt og­så fle­re ste­der i ud­lan­det - har det i man­ge år va­e­ret så­dan, at det er in­den for de na­e­re re­la­tio­ner, at de fle­ste drab sker mista­en­kes der at va­e­re en re­la­tion mel­lem of­fer og per­so­nen bag dra­bet.

Det har og­så va­e­ret ken­de­teg­nen­de for dra­be­ne i Kø­ben­havn, som med 11 dra­eb­te men­ne­sker er det om­rå­de med flest drab i år. Tredob­belt drab Det kø­ben­havn­ske po­li­ti har og­så haft travlt, ly­der det fra po­li­ti­kom­mis­sa­er Hans Erik Ra­ben fra af­de­lin­gen for per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet i Kø­ben­havns Po­li­ti.

Han pe­ger på, at der er to sa­ger, som ’stik­ker ud og er aty­pi­ske i for­hold til de drab, som vi nor­malt ser’.

»Det er selv­føl­ge­lig ter­r­or­an­gre­bet 14.-15. fe­bru­ar. Der bli­ver Dan­mark ramt, og der bli­ver vi ramt. Det har selv­føl­ge­lig pra­e­get året, og det har va­e­ret en lang og tung ef­ter­forsk­ning,« si­ger Hans Erik Ra­ben og fort­sa­et­ter:

»Det tredob­bel­te drab 11. novem­ber, som er en de­ci­de­ret lik­vi­de­ring, stik­ker og­så ud. Det er yderst sja­el­dent, at vi har haft en drabs­sag med tre dra­eb­te.

En an­den sag, der har va­e­ret me­get om­talt i årets løb, er den kvin­de­li­ge sy­geple­jer­ske fra Ny­kø­bing Fal­ster Sy­ge­hus. Na­eg­ter sig skyl­dig Den 31-åri­ge kvin­de, som blev an­holdt i marts, er blandt an­det sig­tet for at ha­ve dra­ebt fi­re pa­tien­ter samt for­søgt at ta­ge li­vet af en fem­te med dø­de­li­ge co­ck­tails af me­di­cin.

Tre af pa­tien­ter­ne skal va­e­re dra­ebt i år, mens én skal va­e­re dra­ebt i 2012. Po­li­ti­et ef­ter­for­sker des­u­den et fem­te drab. Sy­geple­jer­sken, der sid­der va­re­ta­egts­fa­engs­let, na­eg­ter sig skyl­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.