’ ’

BT - - DEBAT -

DET ER FLE­RE

DET, MAN KAN

Hvis man gi­ver af­kald på nog­le af de tra­di­tio­nel­le ret­ter, så vil det sva­re til at drop­pe ju­le­tra­e­et. Ju­lema­den er en del af det at va­e­re dansk

grun­de til at spi­se min­dre kød. En grund er kli­ma­et. Kød­for­brug ge­ne­relt er me­get kli­ma­be­la­sten­de, da pro­duk­tio­nen bru­ger sto­re are­a­ler, og drøv­tyg­gen­de kø­er har en høj kli­ma­be­last­ning. Des­u­den pe­ger me­get på, at for­ar­bej­det kød og det rø­de kød kan ha­ve nog­le sund­heds­pro­ble­mer for os men­ne­sker. Kød i sto­re ma­eng­der er us­undt – bå­de for sund­he­den og kli­ma­et.

gø­re i ju­len, er at prø­ve at få nog­le go­de kva­li­tetsva­rer. Ju­len er en ek­stra­va­gant tid, og må­ske har man råd til en øko­lo­gisk gås, and el­ler steg, hvor man vil få op­le­vel­sen af, at det sma­ger af me­get me­re, og det er en god for­nem­mel­se i ma­ven, at de dyr har gå­et frit, og ik­ke har va­e­ret en li­ge så stor kli­ma­be­last­ning for ek­sem­pel­vis dan­ske sø­er og vand­løb, da der ik­ke er brugt sprøjte­mid­ler.

CO2 – og det er li­ge­gyl­digt om det dre­jer sig om kød, trans­port el­ler no­get helt tred­je – ud­gør en ek­stremt lil­le del af den glo­ba­le op­varm­ning, så det be­hø­ver vi over­ho­ve­det ik­ke at ha­ve dår­lig samvit­tig­hed over.

af­kald på nog­le af de ret­ter, man tra­di­tio­nelt spi­ser til jul, så vil­le det vel sva­re til at drop­pe ju­le­tra­e­et. Ju­lema­den er en del af det at va­e­re dansk. Selv folk, der ik­ke går i kir­ke el­ler ik­ke ser sig selv som krist­ne, hol­der jo sta­dig jul. Der hø­rer en mas­se tra­di­tio­ner med til ju­len, og der er blandt an­det ma­den, hvil­ket er vig­tigt at hol­de fast i, da det er vo­res kul­tur.

HVIS MAN GI­VER

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.