Ty­ske ul­ve ma­e­sker sig med få­re­kød

BT - - NYHEDER -

har bo­sat sig ho­ved­sa­ge­ligt i de nord­li­ge og øst­li­ge de­le af lan­det.

Ul­ve­ne vil dog iføl­ge in­sti­tut­tet og­så snart vi­se sig i den syd­li­ge del af lan­det, hvor de før­ste er ob­ser­ve­ret i al­pe­re­gio­ner­ne.

Ud fra ty­sker­nes før­ste er­fa­rin­ger med ul­ve er myn­dig­he­der­ne ble­vet over­ra­sket over, hvor på­gå­en­de ul­ve­ne er.

Ek­sem­pel­vis har man ved et mi­li­ta­ert tra­e­nings­an­la­eg set et kob­bel ul­ve na­er­me sig men­ne­sker på an­la­eg­get, ind­til der kun var få me­ter imel­lem dem.

I by­en Wil­des­hau­sen er en ulv gå­et gen­nem by­en ved højlys dag, mens en ulv er ble­vet spot­tet na­er en bør­ne­ha­ve i Gol­den­stedt. Vil ja­ge ul­ve Nu vil kri­ti­ke­re ha­ve for­bud­det mod at jag­te ul­ve op­ha­e­vet. Det ad­va­rer den ty­ske mil­jøor­ga­ni­sa­tion Na­bu­dog imod.

»Ul­ve­nes til­ba­ge­ven­den til de­res na­tur­li­ge ha­bi­tat er en del af vo­res øko­sy­stem. En­hver sko­v­fo­ged bur­de va­e­re lyk­ke­lig, hvis ul­ve­ne be­bo­er hans skov,« si­ger ul­ve­eks­pert i or­ga­ni­sa­tio­nen Mar­kus Bat­hen til det ty­ske nyheds­bu­reau dpa. »Ul­ven fun­ge­rer og­så som en slags sund­heds­po­li­ti, da den fo­re­tra­ek­ker sy­ge og sva­ge dyr.«

Han er og­så mod­stan­der af at be­gra­en­se be­stan­den af ul­ve i Tys­kland.

»Prin­ci­pi­elt set bur­de men­ne­sker ik­ke be­slut­te, om en be­stemt art har ret til at le­ve el­ler ej.«

For­fat­te­ren Eck­hard Fuhr si­ger til dpa, at der fin­des to bil­le­der af ul­ven i det ty­ske sam­fund.

På den ene si­de er der den on­de ulv fra even­ty­re­ne, der re­flek­te­rer vo­res for­fa­ed­res er­fa­rin­ger med dy­ret. På den an­den si­de fin­des der et bil­le­de af en vild na­tur, der kan he­le, hvad men­ne­sket har øde­lagt, forta­el­ler han.

»Men­ne­sket og ul­ve ple­je­de at or­ga­ni­se­re sig som ja­e­ge­re på sam­me so­ci­a­le må­de,« si­ger han. Vi er ét angreb fra at op­gi­ve at op­dra­et­te får

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.