Kon­ge­lig jagt på re­la­tio­ner

BT - - NYHEDER -

TRA­DI­TION mest ind­fly­del­ses­ri­ge er­hvervs­folk er med, når det dan­ske kon­ge­hus in­vi­te­rer på jagt. Blandt an­dre har An­ders Kirk Jo­han­sen, søn af Le­go­ar­vin­gen Gun­hild Kirk Jo­han­sen, va­e­ret med på to af årets fi­re jag­ter. Den før­ste var den 13. novem­ber, hvor Kron­prin­sen af­holdt kon­gej­agt i Glud­sted Plan­ta­ge i Midtjyl­land, og han var og­så med, da prins Hen­rik den 27. novem­ber in­vi­te­re­de til jagt på Kloster­he­den ved Stru­er.

»Det er for­holds­vis nyt, at An­ders Kirk Jo­han­sen er med på kon­gej­agt, og det be­kra­ef­ter, at han er en del af in­der­kred­sen om­kring kron­prin­s­par­ret. Hans mor er Le­go-ar­ving, og der har i man­ge år va­e­ret ta­et­te bånd mel­lem kon­ge­hu­set og Le­go,« si­ger Sø­ren Jakob­sen. Det er en ae­re at bli­ve in­vi­te­ret med på en af kon­ge­hu­sets jag­ter. Der er ik­ke sa­er­lig man­ge del­ta­ge­re, så ga­ester­ne får mu­lig­hed for at kom­me ta­et på hans fly blev for­sin­ket.

Til gen­ga­eld har kron­prins Fre­de­rik og kron­prin­ses­se Mary fle­re gan­ge va­e­ret in­vi­te­ret med Le­go-ar­vin­gen So­fie Kirk Kri­sti­an­sen, som er ku­si­ne til An­ders Kirk Jo­han­sen, på ski­fe­rie i Schweiz, hvor de har bo­et i Le­go-fa­mi­li­ens bo­lig.

Fa­mi­li­en Kirk Kri­sti­an­sen, som ejer Le­go, var og­så med i den grup­pe af ri­ge fa­mi­li­er, der køb­te Scha­ck­en­borg af prins Jo­a­chim i som­me­ren 2014, da han øn­ske­de at flyt­te til Kø­ben­havn sam­men med prin­ses­se Ma­rie og de­res to fa­el­les børn. Vig­ti­ge re­la­tio­ner Re­la­tio­ner­ne til er­hvervs­liv og po­li­ti­ke­re er vig­ti­ge for kon­ge­hu­set, og der­for bru­ges de ufor­mel­le kon­gej­ag­ter til at ved­li­ge­hol­de de ek­si­ste­ren­de re­la­tio­ner og op­byg­ge nye.

»Kon­ge­hu­set bru­ger kon­gej­ag­ter­ne til re­la­tions­ple­je. De men­ne­sker, der del­ta­ger i kon­gej­ag­ter, er og har altid va­e­ret ven­ner og be­kend­te af kon­ge­hu­set samt re­pra­e­sen­tan­ter fra stør­re or­ga­ni­sa­tio­ner, er­hvervs­li­vet og den po­li­ti­ske ver­den,« si­ger Jon Bloch Skip­per.

Den be­tragt­ning er er Sø­ren Jakob­sen enig i:

»Kon­gej­ag­ter­ne er med til at mar­ke­re det bånd, der er mel­lem kon­ge­hu­set og er­hvervs­folk, po­li­ti­ke­re og ade­li­ge. Sam­ti­dig er det ple­je af de per­son­li­ge bånd, der er mel­lem de kon­ge­li­ge og de­res om­gangskreds. Det er en form for

som man vil­le kal­de det i er­hvervs­li­vet,« si­ger for­fat­te­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.