Nye ti­der på jagt

BT - - NYHEDER -

GE­NE­RA­TIONS­SKIF­TE Med tit­len som kron­prins skal Fre­de­rik en dag over­ta­ge tro­nen ef­ter sin mor, dron­ning Mar­gret­he. Selv­om Dron­nin­gen al­drig har va­e­ret be­gej­stret for jagt, så ses ge­ne­ra­tions­skif­tet og­så på de kon­ge­li­ge jagt­mar­ker. »Fre­de­rik IXs kon­gej­ag­ter var me­get pri­va­te, og det er prins­ge­ma­lens og­så. Ga­ester­ne af­spej­ler va­er­tens om­gangskreds, og i prins­ge­ma­lens til­fa­el­de er det blandt an­det Chri­sti­an Kja­er og Fritz Schur, der er med, når der er jagt,« for­kla­rer Jon Bloch Skip­per, kon­ge­hu­s­eks­pert og brev­kas­se­re­dak­tør på Bil­led-Bla­det.

For­u­den de go­de ven­ner vi­ser en gen­nem­gang af prins Hen­riks to jag­ter i år, at en lang ra­ek­ke uden­land­ske ade­li­ge og­så er at fin­de på ga­e­ste­li­sten.

Når det der­i­mod er Danmarks 47-åri­ge kron­prins, der in­vi­te­rer, er det of­te yn­gre ga­e­ster, der er at fin­de på ga­e­ste­li­sten. Selv­om nog­le af dem har na­e­re per­son­li­ge re­la­tio­ner til kron­prins Fre­de­rik, så har han og­så for va­ne at in­vi­te­re en lidt bre­de­re kreds af er­hvervs­folk, po­li­ti­ke­re og re­pra­e­sen­tan­ter fra for­e­nings­li­vet. Det er alt­så ik­ke kun ren for­nø­jel­se, men og­så ar­bej­de, når Kron­prin­sen går på jagt.

»Kron­prin­sen bru­ger og­så jag­ter­ne til at ska­be sit eget net­va­erk, som han får brug for, når han en dag skal va­e­re kon­ge,« si­ger for­fat­ter Sø­ren Jakob­sen. En sna­e­ver kreds Selv­om Kron­prin­sen an­la­eg­ger en ny stil for kon­gej­ag­ter­ne, så er det ik­ke en­hver forundt at kom­me med. Ga­e­ste­li­ster­ne ta­ler de­res ty­de­li­ge sprog, for det er langt­fra al­le, der kan få fin­gre i en in­vi­ta­tion til at gå på jagt med kron­prins Fre­de­rik, prins Hen­rik el­ler prins Jo­a­chim.

»Det er ik­ke hvem som helst, der får en in­vi­ta­tion til kon­ge­hu­sets jag­ter. Det er en ret sna­e­ver kreds, der bli­ver in­vi­te­ret. Dels skal man va­e­re in­ter­es­sant for kon­ge­hu­set for De var med til prins Hen­riks jag­ter 24. og 27. novem­ber i hen­holds­vis Grib Skov og på Kloster­he­den: at kom­me på ga­e­ste­li­sten, men det kra­e­ver og­så helt ba­salt, at man er en dyg­tig ja­e­ger, for at man kan få lov til at del­ta­ge,« for­kla­rer Sø­ren Jakob­sen, der er for­fat­ter og har skre­vet bø­ger om kon­ge­hu­set og nog­le af lan­dets ri­ge­ste fa­mi­li­er.

En gen­nem­gang af ga­e­ste­li­ster­ne vi­ser, at langt den største del af de in­vi­te­re­de til jag­ter­ne er ade­li­ge og er­hvervs­le­de­re fra stør­re og min­dre virk­som­he­der. Nog­le af dem, som ek­sem­pel­vis lens­gre­ve Bent Ti­do We­dell, er og­så at fin­de, når kon­ge­hu­set in­vi­te­rer i an­dre an­led­nin­ger, men på kon­gej­ag­ter­ne kom­mer ga­ester­ne ta­et­te­re på de roy­a­le.

»Kon­gej­ag­ter­ne er en må­de at va­e­re sam­men med be­kend­te på, som er me­re ufor­mel end ek­sem­pel­vis en nytårs­kur. Der er mu­lig­hed for at knyt­te go­de re­la­tio­ner til ga­ester­ne un­der me­get ufor­mel­le for­mer,« for­kla­rer kon­ge­hu­s­eks­pert Jon Bloch Skip­per.

Og­så den po­li­ti­ske top er re­pra­e­sen­te­ret ved jag­ter­ne. Ek­sem­pel­vis var for­svars­mi­ni­ster Pe­ter Chri­sten­sen med på Kron­prin­sens kon­gej­agt i Midtjyl­land, li­ge­som Ven­stres fol­ke­tings­med­lem Tho­mas Da­ni­el­sen i år delt­og i kon­gej­ag­ten for an­den gang. De var med til Kron­prin­sens jagt 13. novem­ber i Glud­sted Plan­ta­ge:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.