Hel­mand på vej i Ta­le­bans ha­en­der

BT - - NYHEDER -

Der er ble­vet dra­ebt fle­re uden­land­ske sol­da­ter i Hel­mand end i no­gen an­den provins i Af­g­ha­ni­stan. Men godt et år ef­ter de Na­to-le­de­de styr­ker - her­un­der de dan­ske sol­da­ter - har truk­ket sig ud af provin­sen, er der frygt for, at Ta­le­ban vin­der kon­trol over den.

Hel­mand er sta­er­kt pra­e­get af kor­rup­tion, for­vir­ring, magt­mis­brug og in­kom­pe­tent le­del­se, og de hår­de kam­pe er eska­le­ret i den se­ne­ste tid.

Se­ne­st er di­strik­tet San­gin i Hel­mand ble­vet ind­ta­get af Ta­le­ban, som vin­der sta­dig me­re frem og sva­ek­ker hå­bet om, at de af­g­han­ske sik­ker­heds­styr­ker ale­ne vil va­e­re i stand til at hol­de stand mod den mi­li­tan­te is­la­mis­me.

Sarwar Jan, som er øver­st­be­fa­len­de for en po­li­ti­ba­ta­l­jon i San­gin og Marjah, som og­så kon­trol­le­res af Ta­le­ban i det sto­re og he­le, si­ger, at den af­g­han­ske ha­er er upå­li­de­lig og har ladt po­li­ti­styr­ken i stik­ken.

»Vi til­kal­der for­sta­er­k­nin­ger, når Ta­le­ban an­gri­ber. Men ha­e­ren kom­mer ik­ke. Po­li­ti­fol­ke­ne er iso­le­re­de og dår­ligt ud­ru­ste­de, og de må ka­em­pe ale­ne,« si­ger han.

Fryg­ten for et ka­ta­stro­falt til­ba­ge­slag for re­ge­rings­styr­ker­ne blev for­sta­er­ket i ef­ter­å­ret, da Ta­le­ban tvang de­mora­li­se­re­de og halvt op­lø­ste sik­ker­heds­styr­ker på flugt fra den nord­li­ge by Kun­duz. Ta­le­ban for­lod først den stra­te­gisk vig­ti­ge by igen ef­ter to uger.

I Hel­mand har der va­e­ret hår­de kam­pe i måneder, og nog­le af re­ge­rings­styr­ker­nes en­he­der kaemper uden til­stra­ek­ke­ligt med for­sy­nin­ger og uden mu­lig­he­der for at til­kal­de for­sta­er­k­nin­ger.

Det er ik­ke mindst kor­rup­tion, der har med­ført, at sik­ker­heds­styr­ker­ne mang­ler for­sy­nin­ger. I nog­le til­fa­el­de sid­der em­beds­ma­end og til­ra­ner sig for­sy­nin­ger og løn­nin­ger til »spø­gel­ses­sol­da­ter« - de­ser­te­re­de sol­da­ter, som sta­dig står op­ført som ak­ti­ve i tje­ne­sten.

»I en ba­ta­l­jon er der of­fi­ci­elt en styr­ke på 400 mand, men det re­el­le an­tal er kun på om­kring 150 mand,« si­ger Ataul­lah Af­g­han fra provin­s­rå­det i Hel­mand.

»Der er man­gel på ef­ter­ret­nin­ger, man­gel på ko­or­di­ne­ring og me­get ud­bredt kor­rup­tion i for­bin­del­se med salg af ben­zin og bra­end­sel. Og der er pro­ble­mer med spø­gels­sol­da­ter,« si­ger han.

Na­to luk­ke­de for et år si­den sin kamp­mis­sion, Is­af, ned i Af­g­ha­ni­stan og er nu i lan­det med en min­dre styr­ke, der har til op­ga­ve at tra­e­ne og ud­dan­ne af­g­han­ske sik­ker­heds­styr­ker.

Kort før jul an­kom de før­ste dan­ske in­struk­tø­rer ef­ter 16 må­ne­ders pau­se til om­rå­det ved den tid­li­ge­re Na­to-ba­se Camp Ba­stion i provin­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.