Fedt at va­e­re 40

BT - - NYHEDER -

AL­DER 40, fed og fa­er­dig. Så­dan ly­der det kend­te ud­tryk, men det er helt for­kert, me­ner en ra­ek­ke kend­te dan­ske­re. For selv om fle­re gy­ste en lil­le smu­le over at nå den fjer­de run­de fødselsdag, så er de eni­ge om, at det er fedt at va­e­re i 40er­ne.

Sku­e­spil­le­ren La­er­ke Wint­her fyld­te 40 år i sep­tem­ber, og for hen­de var det til at be­gyn­de med sva­ert at for­e­ne sig med, at der nu skul­le stå et fir­tal for­re­st.

»Jeg ta­enk­te me­get på det op til. Så er man ik­ke helt ung me­re, men står midt i li­vet. Man er ik­ke på vej til at bli­ve vok­sen, men på vej til at bli­ve ae­l­dre, og er­ken­del­sen af, at jeg skul­le dø på et tids­punkt, har va­e­ret hård,« si­ger hun.

Der gik dog ik­ke la­en­ge, før sku­e­spil­le­ren, der bl.a. er kendt fra film som ’Vel­sig­nel­sen’ og ’Ant­boy’, slut­te­de fred med at fyl­de 40 år.

»Der er en vis pon­dus i det, og det er ret fedt. Jeg sy­nes, at li­vet bli­ver sjove­re med al­de­ren. Som helt ung er man me­get op­ta­get af, hvad an­dre sy­nes om én, og man er me­re sår­bar og tviv­len­de. Når man bli­ver 40 år, har man sta­dig ik­ke reg­net al­ting ud, men så må man og­så er­ken­de, at man ik­ke kom­mer til det, og det er okay. Det er der en fri­hed i,« si­ger La­er­ke Wint­her. Me­ga­fed al­der Den 48-åri­ge sku­e­spil­ler El­len Hil­lingsø fandt hur­tigt ro med den nye al­der, da hun fejre­de sin se­ne­ste run­de fødselsdag, og hun er hel­ler ik­ke nervøs for at fyl­de 50 år.

»Jeg gy­ste nok en lil­le­bit­te smu­le over at fyl­de 40 år, men når det er sagt, så er det en me­ga­fed al­der, for­di man har små børn, og ens fora­el­dre har det sta­dig godt. Man har en mo­den­hed og er­fa­ring, og det er skønt. Jeg gru­er nu hel­ler ik­ke for at bli­ve 50 år,« si­ger El­len Hil­lingsø og fort­sa­et­ter:

»Men det er og­så et pres­set år­ti. Det er her, du skal re­a­li­se­re dig selv kar­ri­e­re­ma­es­sigt, og bør­ne­ne skal og­så kla­re det godt. Der er me­get, vi skal nå, og vi har sto­re am­bi­tio­ner om at re­a­li­se­re os selv på al­le fron­ter.«

Den 41-åri­ge san­ger Pe­ter Som­mer, der og­så er den ene halv­del af duo­en De ene­ste to, sy­nes, at 40er­ne ind­til vi­de­re har va­e­ret helt fan­ta­sti­ske, men han er­ken­der og­så, at han ik­ke går så me­get op i det med fød­sels­da­ge.

»Ind­til slut­nin­gen af 30er­ne søg­te jeg he­le ti­den opad mod no­get, man kun­ne kal­de et stå­sted og en kar­ri­e­re. Nu er man op­pe, og selv­føl­ge­lig er der sta­dig nog­le ting, man ger­ne vil nå, men det er ik­ke det vig­tig­ste. Man får no­get er­fa­ring, der er ret sjov at bru­ge i sit ar­bej­de,« si­ger han

La­er­ke Wint­her og El­len Hil­lingsø kan net­op nu op­le­ves i ju­led­ra­ma­et ’Mens vi pres­ser ci­tro­nen’ på DR2, som Pe­ter Som­mer har skre­vet ti­tel­san­gen til.

Se­ri­en hand­ler net­op om fem ven­ner i 40er­ne, der hver isa­er jag­ter lyk­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.