Tilbageblik på bilåret

BT - - BILER - 8 10

ÅRET DER GIK Årets Bed­ste Bi­ler er slut, og ni vin­de­re kan lu­ne sig ved hver de­res laur­ba­er­krans ind­til na­e­ste ef­ter­år, hvor vi igen kå­rer Årets Bed­ste Bi­ler – li­ge fra de små mi­kro­bi­ler til SUV’ere i mil­li­onklas­sen. Men var det det? Var det al­le dem, der fortjen­te et ord med på vej­en i 2015? Nej, ik­ke helt. Over pe­ber­nød­der og kaf­fe har vi ka­stet et blik til­ba­ge på bilåret, der er gå­et, og de bi­ler og be­gi­ven­he­der, der fortje­ner en ti­tel med på vej­en. Der­for den­ne sid­ste sal­ve med tit­ler, in­den ka­len­de­ren si­ger 2016. Årets op­tur Årets største op­tur må va­e­re den nye Opel Astra. Vi hav­de så småt mi­stet hå­bet. Opel har haft fi­ne til­løb de se­ne­re år, men en­ten ve­je­de bi­ler­ne for me­get, el­ler og­så hav­de de ta­lent­lø­se mo­to­rer. Men Astra har det he­le. Frem­ra­gen­de mo­to­rer, god kø­re­dy­na­mik, mas­ser af prak­ti­ske dy­der og en skarp pris. Årets vi­sion Årets vi­sio­na­e­re skul­der­klap går til Au­di for de­res in­ten­si­ve ar­bej­de med kun­stigt frem­stil­le­de grøn­ne bra­end­stof­fer, så vi kan be­va­re for­bra­en­dings­mo­to­ren uden at støt­te mid­delal­der­li­ge re­gi­mer i Mel­le­mø­sten. Alt­så ben­zin og di­e­sel la­vet på af­fald og CO2. Det er no­get, der var­mer ae­g­te bi­len­tu­si­a­sters hjer­ter. Årets spørgs­mål Årets spørgs­mål går til re­ge­rin­gens el­bilspo­li­tik – får vi luksus­af­gift på Tesla el­ler ej? Årets mest me­nings­lø­se bil Årets mest dum­dri­sti­ge bil må gå til luksus-SUV’en Bent­ley Ben­tay­ga. Stor, styg og re­la­tiv me­nings­løs. Men rus­ser­ne og de mid­delal­der­li­ge olie­fyr­ster fra Mel­le­mø­sten vil gi­vet­vis el­ske den. Bent­ley sa­et­ter der­med en god for­ret­ning over ma­er­kets hi­sto­ri­ske rød­der. Om det er mo­digt el­ler dumt, kan kun ti­den vi­se. Årets skan­da­le Årets skan­da­le. Den lig­ger li­ge til høj­re­be­net. Volkswa­gens di­e­sel­ga­te – men hat­ten af for ik­ke at kom­me med dår­li­ge und­skyld­nin­ger, og for at de går ak­tivt til va­er­ks i løs­nin­gen.

fejl­skud må bli­ve Nis­san NV200 Eva­lia. En syv­per­so­ners, elek­trisk mi­ni­bus ba­se­ret på Nis­san Le­af. NV200 Eva­lia er en far­ce. Det bed­ste, man kan si­ge om den, er, at den har ti kop­hol­de­re, og op­løs­nin­gen på bak­ka­me­ra­et er im­po­ne­ren­de. De­sign, bru­ger­fla­de, kva­li­tets­fi­nish og kø­re­dy­na­mik er en hån mod al­le el­bi­ler.

øje­bae må Toy­o­ta Mirai og Toy­o­ta Pri­us de­les om. De er beg­ge mil­jø­mo­bi­ler sat i ver­den for at red­de kej­ser­ping­vi­ner og is­b­jør­ne fra at sve­de ihjel, men der­for be­hø­ver de vel ik­ke lig­ne no­get der er teg­net af en suk­ker­høj 12-årig Star Wars-fan. Årets for­vent­nings­pres Årets for­vent­nings­pres går til den nye Al­fa Ro­meo Gi­ulia, som vi har set, men ik­ke kørt end­nu. Gu­des­muk, an­gi­ve­ligt rysten­de hur­tig og med an­sva­ret for gen­føds­len af det ita­li­en­ske ma­er­ke. Men fejl­er den, kan det be­ty­de et far­vel til Al­fa Ro­meo. Årets brøl Årets brøl går til den nye Ford Mu­stang. At lan­ce­re en V8-sport­s­vogn i en tid, hvor 3-cy­lin­dre­de mo­to­rer er det nye sort, kra­e­ver mod. Det er be­fri­en­de. Land Rover De­fen­der Årets sørg­mo­di­ge far­vel går til Land Rover De­fen­der. En tra­ek­he­st født, mens det bri­ti­ske im­pe­ri­um sta­dig strak­te sig over det me­ste af Afri­ka og Sy­døst­a­si­en. Et ikon på linje med Ford T og Fol­ke­vog­nen. Men den tak­ker nu af, for­di pro­duk­tions­om­kost­nin­ger­ne er for hø­je og mo­del­len for sva­er at mo­di­fi­ce­re, så den kan bli­ve ved med at le­ve op til sik­ker­heds- og mil­jø­krav. Årets over­ra­skel­se Sidst, men ik­ke mindst, var 2015 året, hvor vi fik sa­en­ket re­gi­stre­rings­af­gif­ten. Det var lidt af en hu­le­mands­løs­ning uden hver­ken vi­sio­ner for mil­jø el­ler sik­ker­hed. Det hand­le­de ba­re om bil­li­ge­re luksus­bi­ler. Men det var et skridt i den rig­ti­ge ret­ning. Det var vel årets største over­ra­skel­se.

Årets Bed­ste Bi­ler 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.