Danmarks

Af­giftsa­en­drin­ger­ne har skub­bet til bil­mar­ke­det, men hvil­ken bil er Danmarks

BT - - BILER -

FOR­BRUG hvor­dan li­sten en­der med at se ud. Helt kon­kret ser vi, at en Fi­at Pan­da mi­ster over halv­de­len af sin va­er­di på fi­re år og 80.000 km, mens en Volkswa­gen Up mi­ster un­der halv­de­len af sin va­er­di. Det er sim­pelt­hen brugt­vogns­mar­ke­dets klas­si­ske til­lid­stra­ek til hen­holds­vis ty­ske og ita­li­en­ske bi­ler. Danmarks bil­lig­ste bil Ik­ke de­sto min­dre er det en fransk bil, der pra­este­rer det la­ve­ste va­er­di­tab i kro­ner af al­le 29 bi­ler i ana­ly­sen. Det er Re­nault Twingo, der blot ta­ber 41.827 kr. på fi­re år.

To­talt set er det dog Fi­at Pan­da, der lø­ber med tit­len som Danmarks bil­lig­ste bil li­ge nu med en ki­lo­me­ter­pris på 1,18 kr. over fi­re år. Det gi­ver en må­neds­ud­gift på 1.966 kr. Num­mer to er Ci­troën C1 til 1.972 kr., og num­mer tre er Peu­geot 108 til 1.975 kr. Så det er ek­stremt ta­et.

På fjer­de- og fem­te­plad­sen fin­der vi Re­nault Twingo og Sko­da Ci­ti­go, der ta­ber på hen­holds­vis bra­end­stof­for­brug og ny­vognspris.

En Twingo ko­ster, på pa­pi­ret, 3.500 kr. me­re i bra­end­stof over fi­re år end en Fi­at Pan­da, mens en Sko­da Ci­ti­go ko­ster lidt over 86.000 kr. fra ny, og det er et par tu­sin­de for me­get til at va­e­re med i kon­kur­ren­cen om før­ste­plad­sen.

Vo­res valg som Årets Bed­ste Mikro­bil, Opel Karl, lan­der på en km pris på 1,39 kr. pr. km, mens klas­sens mest po­pu­la­e­re vogn Volkswa­gen Up ko­ster 1,42 kr. pr. km. Bil­lig­ste mi­ni­bil Nu er det ik­ke al­le, der kan va­e­re i en mikro­bil. Der­for har vi og­så ka­stet et blik på den lidt stør­re mi­nik­las­se, hvor det li­ge nu er Peu­geot 208, der sa­el­ger som solcre­me i kio­sken på et char­ter­ho­tel. Den ko­ster 1,76 kr pr. km. Det er no­get me­re end den øko­no­mi­ske klas­se­vin­der Nis­san Mi­cra, som blot ko­ster 1,44 kr pr. km. Men den er og­så min­dre end den po­pu­la­e­re Peu­geot, så hvis man sø­ger op i Mi­nik­las­sen for at fin­de lidt me­re plads, skal man se i ret­ning af den na­est­bil­lig­ste mi­ni­bil Hyun­dai i20, der til­med er en af klas­sens mest rum­me­li­ge bi­ler. Den ko­ster 1,59 kr. pr. km. Vo­res Årets Bed­ste Mi­ni­bil, Opel Cor­sa, ko­ster 1,80 kr. pr. km. Me­re end øko­no­mi Det er vig­tigt at se på me­re end ba­re pris, når man va­el­ger ny bil. Der­for er klas­se­vin­der­ne i øko­no­misk for­stand hel­ler ik­ke nød­ven­dig­vis de bi­ler, vi en­der med at kå­re som testvin­de­re, når vi har stor­tests i de to bil­klas­ser. Bru­ger­ven­lig­hed, plads, sik­ker­hed, kø­re­e­gen­ska­ber og de­sign spil­ler alt­sam­men en rol­le, og det kan man ik­ke la­e­se ud af dis­se om­kost­nings­be­reg­nin­ger.

Til gen­ga­eld kan om­kost­nings­be­reg­nin­ger va­e­re en frem­ra­gen­de strøm­pil for den øko­no­mi­ske navi­ga­tion i for­hold til bil­e­jer­ska­bet, og at Fi­at Pan­da skul­le en­de som Danmarks bil­lig­ste bil er en over­ra­skel­se på ni­veau med den plud­se­li­ge af­gifts­nedsa­et­tel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.