Ju­le­boxens l

Van Gaal med kni­ven for stru­ben

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FOD­BOLD­FEST

u sid­der må­ske sta­dig og ar­bej­der på den sid­ste bid me­di­ster, når den hårdt pres­se­de Uni­ted-ma­na­ger,

tra­e­der ind på altid bla­e­sen­de Bri­tan­nia Sta­di­um i Sto­ke til den tid­li­ge ef­ter­mid­dagskamp. Lou­is van Gaal vak­te op­sigt, da han på et pres­se­mø­de lil­leju­le­af­ten storme­de ud af lo­ka­let ef­ter en by­ge af spørgs­mål om sin øje­blik­ke­li­ge sta­tus som Uni­ted­ma­na­ger ef­ter tre ne­der­lag i tra­ek og til­ta­gen­de ryg­ter om en vis som af­lø­ser på ma­na­ger­po­sten. Der­for er det og­så en hol­land­sk ma­na­ger, der er sat un­der mak­si­malt pres, når han i dag sen­der og kom­pag­ni på ba­nen mod Sto­ke, som i for­ri­ge hjem­me­kamp send­te Uni­teds by­s­børn, Man­che­ster Ci­ty, hjem med et 0-2-ne­der­lag. Og selv­om van Gaal har mas­ser af respekt for Sto­ke, er­ken­der han, at alt an­det end en sejr vil va­e­re end­nu et slag for gi­gan­ter­ne.

»Ja, det er en kamp vi skal vin­de. Når du har tabt tre kam­pe i tra­ek, har du brug for en sejr,« si­ger Lou­is van Gaal til Man­che­ster Uni­teds egen tv-ka­nal, in­den han slår fast, at han trods hol­dets re­sul­tat­ma­es­si­ge kri­se ik­ke har op­gi­vet jag­ten på et en­gelsk mester­skab.

»For en må­ned si­den lå vi øverst i Pre­mi­er Le­ague. Alt har aen­dret sig nu, men det er og­så mu­ligt, at vi i na­e­ste må­ned er i en po­si­tion, hvor vi kaemper om tit­len. Men først skal vi vin­de over Sto­ke. Det har vo­res største fo­kus«.

Spørgs­må­let er så, om van Gaal og­så er Uni­ted-ma­na­ger i ja­nu­ar. Det vil nok kra­e­ve et godt re­sul­tat i ef­ter­mid­dag.

ourin­ho-ae­ra­en er pas­sé på Stam­ford Brid­ge, hvor den hol­land­ske brand­sluk­ker re­tur­ne­rer til ’bro­en’ i den mon­da­e­ne Lon­don-klub. Cho­k­ef­fek­ten ef­ter op­sigtsva­ek­ken­de fy­ring gav bonus i sid­ste we­e­kends hjem­me­sejr over Sun­der­land, hvor as­si­sten­ten hav­de an­sva­ret for Chel­sea-stjer­ner­ne, men i ef­ter­mid­dag er det 69-åri­ge Hid­dink, der le­der si­ne trop­per på ba­nen. Der­med er han til­ba­ge i klub­ben, som han og­så i 2009 age­re­de brand­sluk­ker for, hvor det end­te med en FA Cup-tri­umf. Selv har Guus Hid­dink gjort det klart, at tav­len er vi­sket ren ef­ter en ra­ed­sels­fuld før­ste halv­del af sa­e­so­nen. Der­for vil ef­ter­mid­da­gens Lon­don-opgør mod Wat­ford, som kom­mer til kam­pen med en 3-0-sejr over Li­ver­pool i frisk erin­dring, va­e­re en ka­er­kom­men lej­lig­hed for Chel­sea-stjer­ner­ne til at spil­le sig ind i Hid­dinks var­me.

»Det er sva­ert at vur­de­re, hvor­for de ik­ke har pra­este­ret. Du kan vur­de­re, når du er in­de i hu­set. Jeg vil ik­ke vi­de så me­get om det. Jeg vil tra­ef­fe mi­ne eg­ne be­slut­nin­ger og ik­ke ba­se­re dem på, hvad der er sket i det for­løb­ne år,« si­ger Hid­dinks til Chel­seas hjem­mesi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.