FCM er Ben­hams fod

Mat­t­hew Ben­ham

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DE­TALJ­EN Hvor er Kri­sti­an Baks kon­trakt? No­gen­lun­de så­dan kun­ne det godt ha­ve lydt på de midtjy­ske kon­tor­gan­ge i for­å­ret 2014, da Mat­t­hew Ben­ham pus­le­de med tan­ken om at kø­be sig end­nu en fod­bold­klub og si­den blev over­talt af Ras­mus An­ker­sen til at sprøjte si­ne mil­li­o­ner ind i FC Midtjyl­land. Det pa­pir, som FC Midtjyl­land-an­fø­re­ren hav­de sat sin un­der­skrift på, var va­ek, og først da man fik skub­bet den tid­li­ge­re sport­s­di­rek­tør Jens Ør­gaards pengeskab ud, fandt man kon­trak­ten bag det­te. Det vil­le na­ep­pe ske i dag med Ben­hams sans for at ha­ve or­den i tin­ge­ne.

Det er ba­re en en­kelt anek­do­te, der forta­el­ler en flig af hi­sto­ri­en om Mat­t­hew Ben­ham. Den sto­re forta­el­ling om­fat­ter et en­ga­ge­ment helt ned i de­talj­en og en lyst til at ud­for­ske og te­ste de man­ge idéer, han har om at in­nove­re fodbolden.

Et par af dis­se vil du kun­ne se, hvis du en dag ram­mer He­den og svin­ger for­bi tra­e­nings­ba­ner­ne i Ikast. For her står Pio­ne Si­sto mu­lig­vis og tra­e­ner si­ne fris­park med det spe­ci­el­le kna­ek, mens det uud­fol­de­de stor­ta­lent Mik­kel Du­e­lund øver sin spar­ke­tek­nik og Ki­an Han­sen fin­pud­ser si­ne lange ind­kast. Ben­hård bu­si­ness Det er i de­talj­en, FCM vil hen­te de sid­ste po­int, og der­for har Mat­t­hew Ben­ham sør­get for, at der fin­des en spar­ke­tra­e­ner og en ind­kast-tra­e­ner, som med ugent­li­ge mel­lem­rum kig­ger for­bi Ikast.

FC Midtjyl­land er hans la­bo­ra­to­ri­um. Det er her, han te­ster si­ne idéer på de mod­ta­ge­li­ge og le­ge­sy­ge dan­ske­re i ste­det for på de me­re tra­di­tions­bund­ne bri­ter. Men det er ik­ke kun en stor le­ge­stue – det er og­så ben­hård bu­si­ness for man­den, der tjen­te si­ne mil­li­ar­der på at gam­b­le pro­fes­sio­nelt og si­den ska­be Smar­tod­ds.co.uk, der med sta­ti­stik og ana­ly­ser re­sear­cher sig frem til de helt rig­ti­ge od­ds på fod­bold­kam­pe, der kan spil­les på. Og si­den sit ind­t­og i som­me­ren 2014 har Ben­ham skudt me­re end 100 mil­li­o­ner kro­ner i FC Midtjyl­land.

Mat­t­hew Ben­ham sid­der nem­lig godt nok i Lon­don og sty­rer si­ne to klub­ber, Brent­ford og FC Midtjyl­land, men trods den sto­re fy­si­ske di­stan­ce fra Eng­land til Jyl­land er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.