Dbold­la­bo­ra­to­ri­um

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ben­ham helt ta­et på alt i FCM.

»Jeg er ik­ke in­vol­ve­ret i den dag­li­ge drift i hver­ken FC Midtjyl­land el­ler Brent­ford. Of­te har jeg idéer til, hvor­dan vi kan gø­re tin­ge­ne bed­re, og det ta­ler jeg så med Ras­mus om. Vi ta­ler sam­men hver uge, og det er ham, der føl­ger op på den stra­te­gi, vi har lagt sam­men med di­rek­tio­nen. El­lers har jeg få­et in­stal­le­ret dansk tv i mit hjem i Lon­don, så jeg kan føl­ge al­le kam­pe­ne,« si­ger Ben­ham. Har sid­ste ord Den en­gel­ske rig­mands ind­t­og har be­ty­det me­get for mester­klub­ben. Der er kom­met styr på ar­bejds­gan­ge­ne, og der er ble­vet pro­fes­sio­na­li­se­ret he­le vej­en rundt.

Men for sin in­ve­ste­ring vil Ben­ham og­så ha­ve ind­fly­del­se. Ik­ke én stør­re be­slut­ning ta­ges uden Ben­hams ind­blan­ding. Da FCM køb­te tjek­ki­ske Va­clav Kad­lec, hav­de Ben­ham sid­ste ord. Det har han altid. Og han bru­ger det ger­ne i for­bin­del­se med po­ten­ti­el­le spil­le­rind­køb og -salg.

Der­for bli­ver han og­så af kil­der i klub­ben be­skre­vet som en form for vir­ke­lig­he­dens Foot­ball Ma­na­gercom­pu­ter­spil­ler (si­mu­la­tor-spil, hvor man er ma­na­ger for en klub, red.). Er han så det?

»Jeg el­sker fod­bold, og det er fan­ta­stisk, at jeg har få­et mu­lig­he­den for at eje to klub­ber. Hver dag ny­der jeg at ar­bej­de sam­men med et godt team i vo­res for­søg på at nå vo­res mål sam­men.«

»Vo­res ul­ti­ma­ti­ve drøm er selv­føl­ge­lig at kom­me i Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil­let, men vi ta­ger et skridt ad gan­gen. Vi har nå­et me­get på kort tid, men vi er op­pe mod nog­le sta­er­ke kon­kur­ren­ter i Dan­mark, så det bli­ver ik­ke let at fort­sa­et­te suc­ce­sen,« si­ger Ben­ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.