Den om­fav­nen­de mil­li­ar­da­er

Ni­els Thor­borg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

OB I HJER­TET Ni­els Thor­borg ven­ter på Mak­sym Koval i spil­lertun­nel­len. OB­må­l­man­den er ble­vet kri­ti­se­ret vold­somt i me­di­er­ne, men har net­op boo­k­et sit an­det cle­an she­et i sin tid i Oden­se-klub­ben, og det vil rig­man­den ger­ne an­er­ken­de. Så Ni­els Thor­borg om­fav­ner ukrai­ne­ren i en or­dent­lig kram­mer. Det kan godt va­e­re, at Ni­els Thor­borg er Danmarks 16. ri­ge­ste per­son og et hots­hot in­den for er­hvervs­li­vet som stif­ter af virk­som­he­den L’EA­SY, men det fi­ne jak­kesa­et er ik­ke lig med en kold skid. Ni­els Thor­borg er me­re end en ben­hård og suc­ces­fuld for­ret­nings­mand, som blot sid­der for en­den af be­sty­rel­ses­bor­det. Han op­mun­trer spil­ler­ne og ska­el­der ik­ke ud, men ae­r­grer sig med dem, og fod­bold­nør­den de­ler gla­e­de­ligt ud af si­ne tan­ker til al­le li­ge fra as­si­sten­ter til che­fer. Det forta­el­ler kil­der i OB.

Uden for mu­re­ne i Oden­se er det der­i­mod småt med in­for­ma­tio­ner om Thor­borgs ind­fly­del­se i OB. Han gi­ver yderst sja­el­dent in­ter­view til pres­sen, for han øn­sker ik­ke at va­e­re kendt som ham le­de­ren, der udadtil blan­der sig i det sport­s­li­ge. Han respek­te­rer, at der er an­sat­te til at va­re­ta­ge de op­ga­ver, så hans ind­fly­del­se på den front er ik­ke spe­ci­elt stor, som det må­ske i hø­je­re grad er til­fa­el­det med en ty­pe som sta­ti­sti­ke­ren Mat­t­hew Ben­ham i FC Midtjyl­land.

Det er no­get, som sport­s­di­rek­tør Jes­per Han­sen, der si­den 2013 har ar­bej­det un­der Thor­borg, va­erds­a­et­ter.

»Selv­om han en­ga­ge­rer sig me­get i det fod­bold­ma­es­si­ge, så er rol­ler­ne knivskar­pt op­delt - dem er der respekt om­kring. I for­hold til spil­le­rind­køb for ek­sem­pel er af­gø­rel­sen min og tra­e­ner Kent Ni­el­sens,« si­ger Jes­per Han­sen. Fin­ge­ren på pul­sen At Ni­els Thor­borg trygt over­la­der an­sva­ret til den sport­s­li­ge sek­tor be­ty­der ik­ke, at han ik­ke ved, hvad der fo­re­går på gul­vet. Fak­tisk ved han li­ge pra­e­cis, hvad der rø­rer sig ved tak­tik­tav­len, i om­kla­ed­nings­rum­met og i kamp­si­tu­a­tio­ner. Han om­fav­ner alt - spil­ler­ne, det for­ret­nings­og fod­bold­ma­es­si­ge.

Ni­els Thor­borg er en af Danmarks mest suc­ces­ful­de for­ret­nings­ma­end. Han har tjent mil­li­ar­der af kro­ner ved at va­e­re man­den bag virk­som­he­de L’ea­sy med slo­gan­net ’Hvor­for rin­ger du ik­ke til Pe­ter?’ og te­le­fon­num­me­ret 8x8, og i ny­e­re tid har han va­e­ret in­vol­ve­ret i ejer­kred­sen af livs­stils­bu­tiks­ka­e­den In­spira­tion. Som suc­ces­fuld er­hvervs­mand er der of­te me­get at se til, men Ni­els Thor­borg duk­ker så of­te, som han over­ho­ve­det kan, op til OBs kam­pe uan­set spil­le­ste­det, og han kan og­så fin­de på at vi­se sig til en tra­e­ning før et vig­tigt opgør. Det sker un­der nu­va­e­ren­de tra­e­ner Kent Ni­el­sen, og det ske­te un­der for­ga­en­ge­ren Ove Pe­der­sen, der tog over i OB i sep­tem­ber 2014 og stop­pe­de igen ved sa­e­so­nens ud­gang i for­å­ret. Ind­sigt og respekt Ove Pe­der­sen er en er­fa­ren tra­e­ner, som har tra­e­net 12 for­skel­li­ge klub­ber, men han har sja­el­dent i sin man­ge­åri­ge kar­ri­e­re op­le­vet et så en­ga­ge­ret be­sty­rel­ses­med­lem som Ni­els Thor­borg.

»Hans en­ga­ge­ment og pas­sion gør, at en tra­e­ners respekt for be­sty­rel­ses­for­man­den bli­ver end­nu stør­re. Uan­set om du er enig el­ler ue­nig i hans dis­po­si­tio­ner, gi­ver den sto­re pas­sion og in­ter­es­se ham en ind­sigt, der gør, at du kun kan ha­ve respekt for hans hold­nin­ger,« si­ger Ove Pe­der­sen, der nu er ch­eftra­e­ner i Ho­bro IK.

Ni­els Thor­borg blev med­lem af be­sty­rel­sen i Oden­se Bold­klub i 2000. To år se­ne­re sat­te han sig til ret­te i for­mands­sto­len, og si­den 2006 har han va­e­ret be­sty­rel­ses­for­mand for Oden­se Sport & Event, der blev etab­le­ret i en fu­sion med Oden­se Con­gress Cen­ter og kon­cert­bu­reau­et JVB.

»OB hav­de ik­ke til­hørt top­pen af dansk fod­bold uden Ni­els Thor­borg. Han har uden tvivl va­e­ret en uvur­der­lig per­son for klub­ben,« si­ger Poul Han­sen.

BT har via OB spurgt om en in­ter­view-af­ta­le med Ni­els Thor­borg, men sva­ret her har va­e­ret, at det ik­ke kun­ne la­de sig gø­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.