Ven­ter på ud­be­ta­lin­gen

Skja­er­ba­ek og Sø­ren­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VEN­TER PÅ AF­KAST Det var ik­ke for ka­er­lig­he­den til FC Kø­ben­havn el­ler fod­bold, at Erik Skja­er­ba­ek og Karl Pe­ter Kors­gaard Sø­ren­sen valg­te at smi­de mil­li­o­ner i klub­ben i 2009. De to rig­ma­end vil­le tje­ne pen­ge på Par­ken, men ven­ter sta­dig på af­ka­stet. For det var ik­ke en li­ge så god og sund for­ret­ning, de smed de­res mil­li­o­ner ind i den­gang, som de el­lers var ble­vet for­talt. Min­dre end et år hav­de de to sto­rak­tio­na­e­rer va­e­ret i klub­ben, da ned­ju­ste­rin­ger og blodrø­de regn­sk­ab­stal gjor­de de­res in­ve­ste­ring mar­kant min­dre va­erd.

Erik Skja­er­ba­ek og Karl Pe­ter Kors­gaard Sø­ren­sen er der­for ble­vet tvun­get ud i et me­get la­en­ge­re en­ga­ge­ment, end det nød­ven­dig­vis var til­ta­enkt for seks år si­den. Det be­ty­der dog ik­ke, at de to rig­ma­end for­sø­ger at spa­re in­ve­ste­rin­gen hjem. Pen­ge­ne strøm­mer ind i FCK Tva­er­ti­mod er der med de­res op­bak­ning skudt så man­ge pen­ge ind i fod­bold­klub­ben FCK, at der al­drig før har va­e­ret brugt så man­ge pen­ge på net­op fod­bold­de­len, som der gør nu.

Pen­ge­ne har Karl Pe­ter Kors­gaard Sø­ren­sen tjent på at sa­el­ge virk­som­he­den KPK Dø­re og Vin­du­er, der pro­du­ce­rer dø­re og vin­du­er.

Det er med af­kast for øje, at de to er i FCK, for det er iføl­ge kil­der ta­et på klub­ben ik­ke me­get, man ser til de to her­rer, når en del af de­res mil­li­o­nin­ve­ste­ring lø­ber rundt på Par­kens gra­esta­ep­pe med for­håb­nin­gen om at spil­le et nyt Cham­pions Le­agu­e­grup­pe­spil ta­et­te­re på. Kun Erik Skja­er­ba­ek vi­ser sig en sja­el­den gang imel­lem til en stor kon­cert for­u­den be­sty­rel­ses­mø­der og an­dre mø­der i virk­som­he­den na­tur­lig­vis. Drøm­men om Bendt­ner Erik Skja­er­ba­ek score­de 1,7 mil­li­ar­der kro­ner på at sa­el­ge Svend­borg Bra­kes til en uden­land­sk ka­pi­tal­fond i 1998. Det ske­te ba­re ti år ef­ter, han hav­de købt virk­som­he­den med en mak­ker for 20 mil­li­o­ner lån­te kro­ner.

Det er alt­så to in­ve­sto­rer, der ven­ter på, at de­res pen­ge igen bli­ver ba­re til­na­er­mel­ses­vis det sam­me va­erd som i 2009, og mens de ven­ter på det, fi­f­les der og­så med go­de idéer til at spe­e­de pro­ces­sen op.

Som da Erik Skja­er­ba­ek og Saxo Bank-di­rek­tø­ren Lars Sei­er Chri­sten­sen, der er stor FCK-fan, le­ge­de med tan­ken om at star­te en virk­som­hed, der kun­ne kø­be spil­le­re og le­je dem ud til FC Kø­ben­havn. Blandt an­det var Ni­ck­las Bendt­ner en af de spil­le­re, som man hav­de set en mu­lig­hed for at bru­ge fin­ten på. Men det blev al­drig til no­get, og nu har man så i ste­det valgt at skrue op for den øko­no­mi­ske ind­sprøjt­ning i FCK.

Med hå­bet om at nå et nyt Cham­pions Le­ague-grup­pe­spil og hen­te mil­li­o­ner af kro­ner og der­med løf­te ak­tie­kur­sen i Par­ken.

BT har va­e­ret i kon­takt med Erik Skja­er­ba­ek, men han har ik­ke øn­sket at med­vir­ke i en ar­ti­kel om sig selv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.