De bed­ste bø­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NO­GET AF DET bed­ste ved min tur til Bour­ne­mouth i sid­ste we­e­kend var al den tid, det tog. For så kun­ne jeg bru­ge de man­ge timer i bus, fly og tog til at la­e­se om Bob­by Mo­o­re. Det største en­gel­ske fod­bold­navn no­gen­sin­de, an­fø­re­ren for de en­gel­ske ver­dens­me­stre i 1966, den før­ste eng­la­en­der med over 100 land­skam­pe og en mand, der slut­te­de sin fod­bold­kar­ri­e­re med at bli­ve fy­ret i Her­ning Fremads om­kla­ed­nings­rum ef­ter et 0-5 ne­der­lag mod Aal­borg Freja. Ja, du la­e­ste rigtigt.

Det, der i den al­min­de­li­ge dan­ske fod­boldtil­ha­en­gers øj­ne gør en­gelsk fod­bold helt unik, er al­le forta­el­lin­ger­ne. Min ge­ne­ra­tions forta­el­lin­ger om Tipslør­dag, de sto­re FA Cup-fi­na­ler, Møl­by i Li­ver­pool, Sch­mei­chel i Uni­ted, Class of 92, 5-3-kam­pen på Old Traf­ford, og jeg kun­ne bli­ve ved. Al­le de go­de hi­sto­ri­er. Myter­ne.

No­get af det bed­ste ved den en­gel­ske fod­bold­kul­tur er lit­te­ra­tu­ren. In­tet an­det sted på klo­den bli­ver der ud­gi­vet så man­ge fod­bold­bø­ger som i Eng­land. Der er me­get bras, men der er og­så me­get guld. De rigt il­lu­stre­re­de bi­o­gra­fi­er om Roo­ney, Ger­rard, Bale og al­le de an­dre kan va­e­re ud­ma­er­ke­de, men for dem, der ger­ne vil dy­be­re ned, kom­mer her en ra­ek­ke an­be­fa­lin­ger af de bed­ste bø­ger om en­gelsk fod­bold. De forta­el­lin­ger, der i min op­tik bedst om­slut­ter den en­gel­ske fod­bolds fol­kesja­el. MATT DICKINSON: Den tragi­ske forta­el­ling om den sto­re tri­um­fa­tor, der løf­te­de VM-po­ka­len på Wem­bley. Men og­så forta­el­lin­gen om de år, hvor det at va­e­re fod­bold­spil­ler aen­dre­de sig fra at va­e­re et al­min­de­ligt, halvdår­ligt be­talt er­hverv til et liv i over­ha­lings­ba­nen. Mo­o­re blev en­gelsk fod­bolds før­ste ce­le­bri­ty, med alt hvad det in­de­bar.

Ni­ck Hor­n­by: Fe­ver Pitch. Fod­bold­lit­te­ra­tu­rens sto­re nyklas­si­ker om Ar­se­nal-til­ha­en­ge­ren Hor­n­bys liv med af­fa­e­rer­ne med for­skel­li­ge kvin­der og med den fod­bold­klub, der på man­ge må­der kom til at de­fi­ne­re hans iden­ti­tet. Hvor­dan kan man våg­ne om nat­ten og re­ci­te­re en holdop­stil­ling fra en kamp i 1985 og fø­le sig lyk­ke­lig? Ni­ck Hor­n­by gi­ver sva­re­ne på al­le vo­res spørgs­mål. HUN­TER DAVIES: Over sa­e­so­nen 1971/72 føl­ger fod­bold-jour­na­li­sten Hun­ter Davies Tot­ten­ham Hots­purs al­le ste­der i en sa­e­son, der slut­ter ufor­løst i Eng­land, men med den sto­re tri­umf på den eu­ro­pa­ei­ske sce­ne. Vi er med al­le ste­der, på tra­e­nings­ba­nen, i om­kla­ed­nings­rum­met, på tra­e­ne­rens kon­tor, på fly­rej­ser­ne. Den slags kan ik­ke la­ves me­re, for så ta­et på er der ik­ke la­en­ge­re no­gen, der kom­mer. DERICK ALLSOP: Skå­ret over sam­me la­est som bo­gen om Tot­ten­hams su­per­stjer­ner. Men nu er vi ba­re i den an­den en­de af det en­gel­ske fod­bold-hie­rar­ki. Vi er i Ro­ch­da­le i sa­e­so­nen 1995/96, hvor vi føl­ger den dag­li­ge over­le­vel­ses­kamp, de sø­de drøm­me og de bri­ste­de il­lu­sio­ner i en lil­le en­gelsk fod­bold­klub i den fjer­de­bed­ste ra­ek­ke. Den kon­kre­te forta­el­ling hand­ler om Ro­ch­da­le Uni­ted, men det kun­ne va­e­re hvor-som-helst i de la­ve­re ra­ek­ker. Fø­lel­ser­ne er de sam­me. GARRY NEL­SON: Den helt al­min­de­li­ge en­gel­ske fod­bold­spil­lers bi­o­gra­fi, skre­vet med det go­de glimt i øjet af en af de man­ge spil­le­re, der ka­em­pe­de sig igen­nem i evig angst for, at den ga­el­den­de kon­trakt blev den sid­ste. Garry Nel­son har set he­le bag­si­den i Sout­hend, Swin­don og Ply­mouth og be­fin­der sig i Lon­don-klub­ben Char­lt­on, da han be­slut­ter sig for at skri­ve en dag­bog om si­ne op­le­vel­ser. Ik­ke som en hem­me­lig fod­bold­spil­ler, men som den, han er. Den al­min­de­li­ge spil­ler. PAUL GA­SCOIG­NE: Med Hun­ter Davies som ghost-wri­ter lag­de Paul Ga­scoig­ne det he­le frem for ti år si­den, og det re­sul­te­re­de i en af de mest la­e­se­va­er­di­ge bi­o­gra­fi­er fra den en­gel­ske fod­bolds­ce­ne. Gazza var alt det, al­le en­gel­ske fod­bold­fans el­ske­de. Gal og ge­ni­al, bril­lant og brutal, ma­nisk og men­ne­ske­lig, men frem for alt: En­gelsk. Bo­gen er skre­vet, mens Ga­zzas ned­t­ur sta­dig holdt sig in­den­for ram­mer, man kun­ne hol­de ud at la­e­se om. Så­dan er det vist desva­er­re ik­ke me­re. ALEX FER­GU­SON: Hvis man vil for­stå ti­den med Pre­mi­er Le­ague er der in­gen vej uden om Alex Fer­gu­son. Om man nu kan li­de ham el­ler ej, så vandt han 13 mester­ska­ber, hvil­ket gi­ver forta­el­lin­gen en unik tyng­de. Sir Alex stry­ger hel­ler ik­ke li­ge­frem si­ne folk med hå­re­ne, og det er spa­en­den­de la­es­ning, når han kryd­ser klin­ger med su­per­stjer­ner som Pe­ter Sch­mei­chel, Roy Ke­a­ne og David Beck­ham.

Der er man­ge an­dre, men oven­stå­en­de er blandt mi­ne ab­so­lut­te fa­vo­rit­ter, og jeg ga­ran­te­rer for, at hvis man la­e­ser dem, så vil man sid­de med en end­nu bed­re for­stå­el­se af, hvor­for vi al­le sam­men el­sker en­gelsk fod­bold så højt. Det er for­di, det er så me­get me­re end et spil.

Mo­o­re than a Ga­me, som de sag­de den­gang.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.