Nye reg­ler for kon­tant­hja­elp

BT - - NYHEDER -

Fa­er­re pen­ge, me­re ar­bej­de og min­dre fe­rie. Så­dan har re­ge­rin­gen af­talt med Dansk Fol­ke­par­ti, Li­be­ral Al­li­an­ce og Kon­ser­va­ti­ve, at vil­kå­re­ne skal va­e­re for kon­tant­hja­elps­mod­ta­ge­re fra 1. april 2016.

For­må­let har over­skrif­ten, at ’det bed­re skal kun­ne be­ta­le sig at ar­bej­de’ og ho­ved­ele­men­ter­ne skal gø­re det øko­no­misk at­trak­tivt at gå fra kon­tant­hja­elp til ar­bej­de: Pen­ge: Der bli­ver lagt et loft over, hvor me­get en kon­tant­hja­elps­mod­ta­ger kan mod­ta­ge i of­fent­li­ge ydel­ser. Ta­en­ket­an­ken Kra­ka har be­reg­net, at rå­dig­heds­be­lø­bet for kon­tant­hja­elps­mod­ta­ge­re, som ik­ke kom­mer i be­ska­ef­ti­gel­se, vil re­du­ce­res ved ind­fø­rel­se af et kon­tant­hja­elpsloft. En en­lig for­sør­ger med ét barn vil mi­ste 25 pct. af sit rå­dig­heds­be­løb, en en­lig for­sør­ger med to til tre børn vil mi­ste godt 20 pct af sit rå­dig­heds­be­løb, og et ae­g­te­par med tre børn vil mi­ste 13 pct af sit rå­dig­heds­be­løb. En kon­tant­hja­elps­mod­ta­ger uden børn vil mi­ste ca 13 pct af sit rå­dig­heds­be­løb. Ar­bej­de: Der ind­fø­res en re­gel om, at kon­tant­hja­elps­mod­ta­ge­re, der kan, skal ar­bej­de mindst 225 timer in­den for et år for at fast­hol­de ret­ten til den ful­de kon­tant­hja­elp. Fe­rie: Ret­ten til fe­rie sa­en­kes fra fem til fi­re uger for per­so­ner, der har mod­ta­get ud­dan­nel­ses­hja­elp, kon­tant­hja­elp el­ler re­va­li­de­ring­sy­del­se i sam­men­ha­en­gen­de 12 måneder.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.