Kraf­ti­ge re­ak­tio­ner over­ra­sker kendt for­fat­ter

BT - - NYHEDER -

Chri­sti­an Mørk er vist ik­ke helt op­da­te­ret og i min op­tik blot op­ma­er­k­som­heds­sø­gen­de. Men ne­ga­tiv op­ma­er­k­som­hed er vel bed­re end in­gen Ben­te Dy­sted Mart­lev (BTs Fa­ce­book-si­de) Jeg tror, du har ret, Det hand­ler om Ven­stre- og DF-frem­med­had, som er helt ude af pro­por­tio­ner, og jeg gra­em­mes af de ind­la­eg, der er her (på BTs Fa­ce­book-si­de, red.) Er vi ble­vet et folk, der har nok i os selv og ik­ke ejer em­pa­ti for an­dre? Og så blan­der man gam­le, børn og hjem­lø­se ind i he­le pro­ble­ma­tik­ken for at få folk til at bak­ke op om de­res frem­med­fjen­ske po­li­tik, så de i ly af det­te kan gi­ve skat­te­let­tel­ser til de­res ven­ner i top­pen af sam­fun­det. Let­tel­ser, de ab­so­lut ik­ke har brug for. Prøv at se, hvor­dan de smi­der om sig med pen­ge­ne til slot­te, sto­re bi­ler og ka­em­pe vil­la­er. Så stik pi­ben ind og vis lidt stor­sind for de, der må flyg­te fra krig og ter­ror

Ir­m­ing (BTs Fa­ce­book-si­de) Hold da op – det var da en me­ga­syg re­ak­tion fra et el­lers be­ga­vet men­ne­ske – til­sy­ne­la­den­de har han jo red­det sig selv ud af Dan­mark i ti­de, ef­ter­som han har adres­se i USA Eliza­beth Doy­le (BTs Fa­ce­book-si­de) Ja, når man bor i USA det me­ste af ti­den, er det jo flot at smi­de snavs ef­ter de po­li­ti­ke­re her­hjem­me, der for­sø­ger at få vo­re skat­te­kro­ner til at ra­ek­ke til bå­de gam­le, un­ge, børn og sy­ge og en mas­se nye men­ne­sker, der ba­re kom­mer i bun­ker. Bi­dra­ger han mon til det dan­ske sam­fund? Ben­te Dy­sted Mart­lev (BTs Fa­ce­book-si­de) Det er god kampag­ne – jo fle­re, der på­pe­ger, at der er no­get helt galt med det kvin­de­men­ne­ske (in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg, red.) – des bed­re Pe­ter Erik Jen­sen (BTs Fa­ce­book-si­de) End­nu en, der skal gø­re op­ma­er­k­som på sig selv. Det er så ae­kelt og ego­cen­tre­ret. Og per­so­nen har end ik­ke fat­tet, hvad det­te lov­grund­lag hand­ler om Ot­to Rosengaard (BTs Fa­ce­book-si­de)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.